05

abr

2017

Bases Cotització autònoms 2017

Cotizacion autonomos

Al gener de 2017 davant la falta de Pressupostos Generals de l’Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d’autònoms (a excepció dels autònoms societaris)

Per la qual cosa continuaran com en 2016, any en què va haver-hi un increment del 1% per a la base mínima i del 0,25% per a la base màxima.

Per tant, al 2017 les bases queden fixades de la següent forma:


BASE MÍNIMA  893,10 euros


BASE MÀXIMA  3642,00 euros


BASE LÍMIT >47 anys  1945,80 euros


TIPUS (amb IT)  29,80%


TIPUS (sense IT)  26,50%


CESSAMENT D’ACTIVITAT 29,30 % + 2,20% + Tipus AT i MP


TIPUS AT i MP (amb IT):

-Tarifa primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre, en redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, sobre la mateixa base de cotització triada pels interessats per contingències comunes.

-La cotització per accidents de treball i malalties professionals, incloent el cessament d’activitat, té caràcter voluntari per als autònoms menors de 30 anys des de l’aprovació del Reial decret Llei 4/2013 de mesures de suport a l’emprenedor.


Els treballadors autònoms que no hagin optat per la cobertura d’AT i MP, tindran una cotització addicional del 0,1%, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006. En la nostra secció d’utilitats pots descarregar el llistat de tarifes aplicables en accidents de treball.

Els treballadors autònoms amb 47 anys complerts l’1 de gener de 2017 i una base de cotització inferior a 1.945,80 euros mensuals, només podran incrementar-la fins a 1.964,70 euros mensuals. Quant als majors de 48 anys a 1 de gener de 2016, la seva base de cotització mínima està compresa entre 963,30 i 1.964,70 euros, llevat d’excepcions (cònjuge major de 45 anys que s’hagi fet càrrec del negoci d’un autònom mort, en aquest cas estarà compresa entre 893,10 i 1.964,70 euros mensuals).

Els majors de 50 anys amb almenys 5 anys cotitzats podran cotitzar per una base compresa entre 893,10 i 1.964,70 euros/mensuals si la seva última base de cotització és inferior o igual a 1.945,80 euros, mentre que si és superior, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 5 per cent podent aconseguir-se els 1.964,70.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+