16

mai

2018

Què és el codi LEI?

Codigo LEI

El Codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi basat en l’estàndard ISO 17442, que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i, d’aquesta manera, poder complir amb els requisits d’informació als mercats financers.

El codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi alfanumèric únic de 20 caràcters que identifica cada entitat legal a nivell mundial.

S’ha d’obtenir per les persones jurídiques que donin ordres a intermediaris financers per realitzar transaccions sobre instruments financers admesos a negociació com a operacions de repos, derivats o valors; per exemple. aquelles societats que operin amb accions cotitzades en Borsa hauran d’obtenir aquest codi.

L’òrgan encarregat de l’emissió i gestió del LEI és el Registre Mercantil i el cost de la seva tramitació pot rondar entre els 100 i 150 euros. El codi LEI ha de renovar-se anualment.

El codi LEI és obligatori per operar amb els productes dels mercats financers, concretament:

- A partir de l’1 de novembre de 2017 per operar en derivats i assegurances de canvi.

- A partir de l’1 de gener de 2018 per operar en productes de renda variables, renda fixa, estructurats, ETF (fons d’inversió que cotitzen en borsa de valors) i SICAV (Societat d’Inversió de Capital Variable).

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+