15

jul

2020

Compte enrere per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019

aprovació comptes anuals 2019

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per a dipositar els comptes anuals de 2019

COVID-19: Nou terminis per a l’aprovació dels comptes anuals

 

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per a dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que l’aprovació dels comptes s’hagués realitzat l’últim dia del termini fixat, això és, el 31 d’octubre de 2020, dos mesos després d’acabar el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals.

A conseqüència del COVID-19, el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l’estat d’alarma), i redueix a dos mesos (en lloc de tres mesos) el termini per a aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. Per tant, la data límit per a la formulació dels comptes anuals seria el 31 d’agost de 2020.

L’informem que amb efectes des del passat 28 de maig de 2020, s’ha provat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19, on s’inclouen mesures que afecten els comptes anuals, establint un nou termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Li recordem que, en matèria de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents empreses i entitats, l’article 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, va establir un règim extraordinari. Aquest règim extraordinari va ser dies després matisat per la modificació introduïda per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 (publicat en el BOE del dia 1 d’abril).En concreto en esta normativa:

En concret en aquesta normativa

a) S’establia la suspensió del termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social per a la formulació de comptes anuals, que es reprendria per altres tres mesos des que finalitzi l’estat d’alarma.

Per al cas que els comptes anuals ja estiguessin formulades a la data de declaració de l’estat d’alarma, s’estenia el termini per a la seva verificació per auditors fins als dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma.

Conforme a això es retardaven els terminis per a les reunions de les juntes generals ordinàries d’aprovació de comptes (tres mesos següents a la data en la qual finalitzés el termini per a formular els comptes); i si aquestes ja haguessin estat convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma i la seva data de celebració fos posterior, es podria modificar el lloc i l’hora de celebració o revocar la convocatòria.

b) En el cas de societats cotitzades, s’estenia a sis mesos des del tancament de l’exercici social l’obligació de publicar i remetre l’informe financer anual i l’informe d’auditoria de comptes anuals a la CNMV i s’establia que la junta general ordinària podria celebrar-se dins dels deu mesos a comptar des del tancament de l’exercici social.

Nou termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals 2019

Doncs bé, amb efectes des del 28 de maig de 2020, el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l’estat d’alarma). D’altra banda, es redueix a dos mesos el termini per a aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació.

A més, encara que no es considera expressament en la nova norma, l’1 de juny també s’inicia el termini de quatre mesos per a la legalització de llibres, d’acord amb la interpretació que va realitzar la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública en la seva resolució de 10 d’abril de 2020 sobre l’impacte que en relació amb la legalització dels llibres d’empresaris resulta de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020.

Tenint en compte l’anterior, el Registre Mercantil ha publicat el 28 de maig de 2020 una nota en la seva pàgina web sobre la legalització dels llibres i el dipòsit dels comptes corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2019, en la qual diu que d’acord amb la Disposició Final 8a del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig (BOE 27/05/2020) que ha modificat els apartats 3 i 5 de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020, quan per a efectuar la presentació en termini de la legalització dels llibres i dels dipòsits de Comptes Anuals, seran els següents:

Formulació comptes anuals: S’estableix un termini de tres mesos des del dia 1 de juny per a formular els comptes anuals de l’exercici 2019. En conseqüència, la data límit per a la formulació de Comptes Anuals seria el 31 d’AGOST de 2020.

Sense perjudici de l’anterior, serà vàlida la formulació dels comptes anuals dins del període de l’estat d’alarma.

– Data màxima per a presentar en termini la legalització dels llibres: 30 de SETEMBRE 2020

– Data màxima per a celebrar la junta general ordinària que aprova els comptes i l’aplicació del resultat: 31 d’OCTUBRE 2020

A partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació d’aquesta, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes si n’hi hagués.

– Data màxima per a presentar en termini el dipòsit dels comptes anuals: Un MES des del dia en què s’hagi celebrat la junta d’aprovació de Comptes Anuals 31 d’octubre (en cas d’apurar terminis i celebrar-se la Junta en data 31 d’octubre) la data màxima serà el 30 de NOVEMBRE 2020.

El 30 de novembre de 2020 és la data límit per a dipositar els comptes anuals de 2019 en termini sempre que l’aprovació dels comptes s’hagués realitzat l’últim dia del termini fixat, això és, el 31 d’octubre de 2020, dos mesos després d’acabar el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals.

Cuentas anuales 2019:

Tràmit Termini màxim
Formulació dels Comptes Anuals 31 d’agost de 2020
Legalització de llibres oficials 30 de setembre de 2020
Aprovació dels Comptes Anuals 31 d’octubre de 2020
Dipòsit dels Comptes Anuals 30 de novembre de 2020
Es considerarà vàlida i en termini la formulació, aprovació i dipòsit dels comptes amb anterioritat

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+