21

mar

2018

Contractar familiars: Bonificació per a l’autònom

contratar-familiares-bonificacion-para-el-autonomo

Entre les mesures que van entrar en vigor de forma immediata després de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom es troben les noves i majors bonificacions que poden gaudir els autònoms quan contractin a familiars perquè treballin en el seu negoci.

Aquesta reforma queda establerta en la disposició addicional setena (bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom) de la Llei 6/2017 que estableix en els seus tres primers punts el següent:

1. La contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant un període de 12 mesos.

2. Per poder acollir-se a aquesta bonificació serà necessari que el treballador autònom no hagués extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col•lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.

3. L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació. A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col•lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecto del contracte, o per resolució durant el període de prova.

Als següents paràgrafs estableix aspectes no tan rellevants per a l’autònom, com que tals bonificacions es finançaran pel Servei Públic d’Ocupació Estatal o que la Inspecció de Treball i Seguretat Social comprovarà el compliment de les condicions necessàries per beneficiar-se de les bonificacions.
Aquesta reforma es completa amb la disposició final sisena (enquadrament de fills amb discapacitat del treballador autònom) que modifica també la Llei 20/2007 de l’Estatut del treball autònom. Així mateix, la disposició final desena modifica l’article 35 de la Llei 20/2007 relativa a les bonificacions per altes de familiars col•laboradors de treballadors autònoms.

Esta reforma se completa con la disposición final sexta (encuadramiento de hijos con discapacidad del trabajador autónomo) que modifica también la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo. Asimismo, la disposición final décima modifica el artículo 35 de la Ley 20/2007 relativa a las bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

De tots aquests canvis normatius que porta la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom cal destacar com a principals novetats respecte a la situació anterior les següents:

• Abans existia un benefici per als familiars del treballador autònom que es donin d’alta també com a autònoms i col•laborin en el negoci familiar consistent en una bonificació del 50% de la quota mínima durant 18 mesos i del 25% durant 6 mesos següents. Aquesta bonificació no s’anul•la, sinó que roman i la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom afegeix una nova bonificació del 100% per als familiars que es donin d’alta com a treballadors per compte d’altri.

• D’altra banda, la disposició final desena de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom aclareix i regula els requisits perquè una parella sigui considerada parella de fet i tenir per tant dret a la nova bonificació. Es determina que és anàloga a la conjugal la parella de fet sense vincle matrimonial que acrediti una convivència estable i notòria d’almenys 5 anys en el certificat d’empadronament o mitjançant certificació de la inscripció en algun registre de la comunitat autònoma corresponent o de l’ajuntament mitjançant document públic.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+