Convocada vaga el 8 de març

Huelga-8-de-marzo

S’ha convocat una vaga general “per rebutjar la desigualtat i discriminació de les dones al mercat laboral” el 8 de març i té les següents conseqüències laborals i de seguretat social.

Presentada i registrada convocatòria de vaga pels sindicats, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hi haurà vaga general, en principi de dues hores per torn, que es realitzarà de la següent forma:

  • Per a jornades partides i continuades de matí: entre les 11:30 i les 13:30 hores.
  • Per a jornades continuades de tarda: entre les 16:00 i les 18:00 hores.
  • Per a jornades continuades de nit: en les primeres dues hores del torn.

Sense perjudici que aquests horaris s’adaptin a les circumstàncies de cada empresa o sector si fos necessari.

Ara bé, la vaga podrà ser de 24 hores, ja que està degudament convocada i és legal.

I en tot cas, atur parcial o vaga tot el dia, tindran les conseqüències legals de tota vaga d’aquestes característiques: suspensió del contracte, descomptes salarials i de Seguretat Social.

Inicialment ha estat convocada pel Moviment Feminista d’Espanya, i s’han sumat a ella diversos sindicats (CCOO, UGT, ÚS, CGT), més de 300 organitzacions socials de camps diversos i alguns partits polítics

Els moviments feministes són partidaris que solament participin dones, per donar major visibilitat a les reivindicacions, però res obsta al fet que la secundin.

Amb quin objectiu es convoca?

Bàsicament per rebutjar la desigualtat i discriminació de les dones al mercat laboral, especialment quant a salaris. Però també per rebutjar la cronificació de la desocupació femenina, la violència masclista i l’escassetat de mesures de protecció en tots els àmbits i les polítiques d’igualtat de gènere

Per exigir a les institucions democràtiques de l’Estat actuacions concretes que posin fi a l’explotació laboral i la violència que pateixen les dones.

Conseqüències laborals i de Seguretat Social de la vaga

L’exercici del dret de vaga està reconegut en l’article 37.2 de la Constitució i té conseqüències laborals i de Seguretat Social.

En primer lloc, el dret de vaga té un límit en els serveis mínims essencials que determina l’autoritat governativa en determinades empreses que presten serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat o quan concorrin circumstàncies d’especial gravetat, en interès de la comunitat. I els treballadors designats per prestar-los han de complir-los, sota pena de ser sancionats, fins i tot amb acomiadament.

El mateix que podran ser sancionats aquells treballadors vaguistes que impedeixin treballar o realitzar els serveis mínims a altres treballadors, organitzats en piquets. El que pot ser fins i tot objecte de condemna penal.

Vegem les conseqüències laborals de la vaga:

- La vaga legal no extingeix la relació laboral, sinó que la suspèn sense dret a reserva del lloc de treball, de manera que el treballador no treballa ni té dret al salari mentre exerceixi el dret.

A aquests efectes, s’entén com a salari el salari base, els complements, la part proporcional de pagues extraordinàries i de beneficis i la part proporcional dels descansos setmanals.

Els descomptes es plasmen en la nòmina corresponent a aquest mes -excepte la part proporcional de les pagues extres, que es descomptarà en el mes que es reporti-.

- El període de vaga es considera període de servei a l’efecte d’antiguitat, permisos o vacances, de manera que aquestes no es veuen alterades, i l’exercici del dret no pot originar per se sanció alguna, ni les absències al treball per aquest motiu es computen a l’efecte d’un acomiadament objectiu.

I les de Seguretat Social:

- El treballador en vaga legal roman en situació d’alta especial en la Seguretat Social, considerant-se en situació assimilada a la d’alta, de manera que se suspèn l’obligació de cotitzar per a ambdues parts i el treballador té la possibilitat de subscriure un conveni especial per completar les bases de cotització per incapacitat permanent, mort i supervivència, jubilació i serveis socials.

- Durant la vaga es cotitza pels salaris realment percebuts en funció del temps treballat el dia de vaga.

Les empreses hauran de comunicar, als seus assessors-gestors, la relació de treballadors que s’han acollit a la vaga, perquè el departament laboral realitzi els tràmits oportuns davant la seguretat social.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+