Convocatòria de vaga: 7 de febrer

convocatoria vaga

Presentada i registrada convocatòria pel proper dia 7 de febrer de 2019, els comentem, breument, les conseqüències laborals i de Seguretat Social d’aquesta:

Convocatòria de vaga del dia 7 de febrer: Conseqüències laborals i de Seguretat Social

Presentada i registrada convocatòria de vaga pel sindicat CSC Intersindical, pel proper dia 7 de febrer de 2019.

Conseqüències laborals i de Seguretat Social de la vaga

L’exercici del dret de vaga està reconegut en l’article 37.2 de la Constitució i té conseqüències laborals i de Seguretat Social.

En primer lloc, el dret de vaga té un límit en els serveis mínims essencials que determina l’autoritat governativa en determinades empreses que presten serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat o quan concorrin circumstàncies d’especial gravetat, en interès de la comunitat. I els treballadors designats per a prestar-los han de complir-los, sota pena de ser sancionats, fins i tot amb acomiadament.

El mateix que podran ser sancionats aquells treballadors vaguistes que impedeixin treballar o realitzar els serveis mínims a altres treballadors, organitzats en piquets. El que pot ser fins i tot objecte de condemna penal.

Conseqüències laborals de la vaga:

  • La vaga legal no extingeix la relació laboral, sinó que la suspèn sense dret a reserva del lloc de treball, de manera que el treballador no treballa ni té dret al salari mentre exerceixi el dret

A aquest efecte, s’entén com a salari el salari base, els complements, la part proporcional de pagues extraordinàries i de beneficis i la part proporcional dels descansos setmanals.

Els descomptes es plasmen en la nòmina corresponent a aquest mes -excepte la part proporcional de les pagues extres, que es descomptarà en el mes que es reporti-.

  • El període de vaga es considera període de servei a l’efecte d’antiguitat, permisos o vacances, de manera que aquestes no es veuen alterades, i l’exercici del dret no pot originar per se cap sanció, ni les absències al treball per aquest motiu es computen a l’efecte d’un acomiadament objectiu.

Conseqüències de Seguretat Social:

  • El treballador en vaga legal roman en situació d’alta especial a la Seguretat Social, considerant-se en situació assimilada a la d’alta, de manera que se suspèn l’obligació de cotitzar per a totes dues parts i el treballador té la possibilitat de subscriure un conveni especial per a completar les bases de cotització per incapacitat permanent, mort i supervivència, jubilació i serveis socials.
  • Durant la vaga es cotitza pels salaris realment percebuts en funció del temps treballat el dia de vaga.

A aquesta fi, les empreses hauran de comunicar a GREMICAT, en les 24-48 hores següents, la relació de treballadors que s’han acollit a la vaga, perquè el departament laboral realitzi els tràmits oportuns davant la seguretat social.

Para ampliar esta información consulte con Asesoría laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+