17

mai

2017

Distribució irregular de la jornada sense realitzar hores extres

Horas extra

L’activitat de la seva empresa és cíclica. Existeixen moments de l’any en els quals se li acumula el treball, però en altres mesos l’activitat està parada.

Com pot gestionar la situació sense augmentar els costos de personal?

Primera mesura: distribució irregular de la jornada

En la seva empresa la jornada laboral és de vuit hores diàries, de dilluns a divendres. Si vostè vol que els seus treballadors facin alguna hora extra, ha d’acordar-ho amb ells (en general, no estan obligats a realitzar-les). Doncs bé, abans de fer hores extra, recordi que pot distribuir irregularment el 10% de la jornada anual, de forma unilateral. Així doncs, si la jornada anual és d’1.750 hores, vostè disposa de 175 hores per distribuir a la seva conveniència, quedant obligats els treballadors a acceptar aquesta distribució.

Tingui en compte, no obstant això, que el límit legal de la jornada ordinària és de nou hores (encara que el conveni, o per acord amb els representants dels treballadors, pot ampliar aquest límit a 12 hores). Per tant:

-Si el conveni no diu res i tampoc hi ha acord amb els representants dels treballadors, la distribució irregular haurà de realitzar-se respectant el límit màxim de les nou hores. Per exemple, vostè podrà fer que els dimarts (dia de més treball) els seus empleats treballin nou hores, i que els divendres només treballin set.

-Si el seu conveni amplia aquest límit màxim, la distribució irregular podrà realitzar-se dins d’aquest límit ampliat.

Per dur a terme la distribució irregular, s’ha de preavisar al treballador amb cinc dies d’antelació, i s’ha de compensar l’excés dins dels 12 mesos següents. D’aquesta manera, si un empleat treballa 11 hores el 15 d’abril, se li han de compensar les hores que ha fet de més abans del 15 d’abril del següent any.

Segona mesura. Que descansi

Si la seva empresa esgota el 10% de distribució irregular i encara necessita que els seus empleats treballin més hores, no li quedarà més remei que recórrer a les hores extres. Si els treballadors accepten la seva realització, les hores extres es poden compensar amb hores de descans equivalent dins dels quatre mesos següents a la seva realització (tret que hagi pactat una altra cosa o que el conveni digui el contrari).

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+