17

feb

2021

Durant l’any 2021 les juntes de socis podran celebrar-se de manera telemàtica

juntes de socis telematica

S’ha ampliat a tot el 2021 la possibilitat de realitzar les juntes de socis es puguin celebrar per videoconferència o conferència telefònica múltiple

 

Detalls i requisits per a optar per la possibilitat telemàtica per a juntes de socis

A causa del COVID-19, en el seu moment es va aprovar que fins al 31 de desembre de 2020 les juntes de socis es poguessin celebrar per videoconferència o conferència telefònica múltiple. Aquesta possibilitat s’ha ampliat a tot el 2021 sense necessitat que els estatuts prevegin aquesta possibilitat.

Mentre que al 2020 es permetia la celebració de juntes totalment telemàtiques a totes les societats (amb restriccions per a les cotitzades), l’RDL 34/2020 limita la seva aplicació a les societats limitades i comanditàries per accions. Per a les anònimes, cotitzades o no, l’única especialitat és que, encara que no estigui previst en estatuts, es pot “preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes previstos en els articles 182 i 189 LSC, i 521 de la Llei de Societats de Capital (LSC)” i també que és possible “la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional“.

Per a limitades i comanditàries per accions es permet la junta totalment telemàtica en els mateixos termes que en l’RDL 8/2020, és a dir “per videoconferència o per conferència telefònica múltiple“, encara que no es preveiés en estatuts. Es tracta d’una novetat importantíssima, perquè la LSC (art. 182) contempla l’assistència i vot a distància com una possibilitat addicional a la participació física en una Junta General, però no permet expressament una Junta totalment telemàtica, i la majoria de la doctrina no la considerava possible ni tan sols amb previsió estatutària.

Es manté el requisit que el secretari reconegui la identitat dels socis o associats, i així ho expressi en l’acta i, en el cas de les societats anònimes cotitzades, es continua permetent la celebració de la junta general en qualsevol lloc del territori nacional. Igualment, i per les mateixes raons, es prorroga, per a l’any 2021, la possibilitat de celebrar per mitjans telemàtics les reunions del patronat de les fundacions.

Res diu la norma sobre la convocatòria: és clar que haurà de fer-se en la forma prevista en estatuts, o en defecte d’això pels mitjans que estableix l’art. 173 *LSC. El seu contingut, no obstant això, ha d’adaptar-se a la mena de reunió: ha de contenir el dia i l’hora, però no el lloc, que ha de ser substituït pel “lloc” virtual en què se celebrarà la junta: generalment un link o URL que permeti accedir a la reunió per videoconferència o en el seu cas el número de telèfon per a la audioconferència.

Requisits:

Si en la seva SL es plantegen aquesta opció (si han de nomenar un nou administrador, per a aprovar els comptes…), compleixin els següents requisits:

- Que totes les persones que tinguin dret d’assistència (o els qui els representin) disposin dels mitjans necessaris per a això.

- Que el secretari de la junta reconegui la identitat dels assistents i així ho indiqui en l’acta (que ha de remetre a les adreces d’e-mail).

Indiqui en la convocatòria el caràcter telemàtic de la reunió (“la celebració de la junta es realitzarà per videoconferència, segons el que es preveu en l’article 3 del RD Llei 34/2020, a través de la plataforma Zoom/Teams, i en el següent enllaç…”), i compleixi els requisits exigits en els seus estatuts per a les convocatòries:

- Antelació. Si els estatuts no indiquen una altra cosa, convoqui la reunió amb un mínim de 15 dies d’antelació (un mes si és SA). Aquest termini compta des que remeti l’última de les cartes de convocatòria (per a tenir més marge i evitar conflictes, el millor és que no compti ni el dia d’enviament ni el de celebració de la junta).

- Forma. El normal serà que hagi de convocar als socis amb una comunicació individual per burofax o carta certificada amb acusament. Però si ha de fer-ho amb un anunci en un periòdic i en el BORME, no apuri el termini: si ha de publicar-ho amb urgència (per a complir l’antelació indicada), el cost pot duplicar-se.

- Identificació. Indiqui com s’hauran d’identificar els socis que assisteixin (per exemple, mitjançant un e-mail amb el seu DNI indicant les seves participacions i una adreça d’e-mail per a enviar-los l’acta). Afegeixi que, una vegada identificats, se’ls facilitarà l’identificador de la reunió i la contrasenya per a accedir a la videoconferència.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+