28

des

2016

El calendari laboral I el registre de jornada

Calendario laboral

La Inspecció de Treball ha decidit intensificar el control del compliment de la normativa del temps de treball. En particular sobre el respecte de la jornada màxima, les hores extraordinàries i sobre la correcta compensació i cotització, en cas que es realitzin.

Així, quan els inspectors i sotsinspectors realitzen les seves corresponents visites per controlar aquesta matèria actuen sobre quatre fronts:

- comprovar la realització d’hores extres i que aquestes no superin el màxim legal (80 anuals);

- la seva remuneració i cotització;

- el registre de la jornada per part de l’empresa;

- i si, tal com exigeix la llei, els representants dels treballadors estan sent informats de la seva realització.

A causa d’això, les empreses estan obligades a portar un registre diari de la jornada dels seus treballadors, perquè els inspectors de Treball puguin determinar “si se superen o no els límits de la jornada ordinària” i, per tant, el treballador ha realitzat hores extraordinàries.

Recordi que la informació d’aquest registre diari és necessari que coincideixi també amb la informació continguda al calendari laboral que les empreses han de confeccionar cada any.

Li recordem que, d’acord amb l’art. 34.6 de l’Estatut dels Treballadors, una de les obligacions que han de complir les empreses a cada centre de treball és l’exposició del calendari laboral. Aquest calendari ha d’estar en un lloc visible perquè tots els empleats puguin tenir accés a ell.

El calendari laboral ha de ser reemplaçat cada any i ha de contenir la informació sobre l’horari de treball i la distribució anual dels dies de treball, festius, descansos setmanals o entre jornades, i altres dies inhàbils, tenint en compte la jornada màxima legal o, si escau, la pactada.

També es pot incloure el període de gaudiment de vacances en cas de ser aquest el mateix per a tota la plantilla.

Són els convenis col·lectius, els que generalment desenvolupen com, quan i què ha de contenir el calendari laboral, fixant fins i tot una data determinada en la qual ha de donar-se la deguda publicitat perquè tots els treballadors de l’empresa coneguin el calendari laboral

La responsabilitat de disposar del calendari laboral i del seu manteniment és sempre de l’empresa i l’incompliment d’aquesta obligació és sancionable per part de la inspecció de treball.

Aquesta infracció es considera lleu i implica una sanció que va dels 60 als 625 euros segons la graduació que l’inspector determini.

Amb la finalitat de complir amb aquesta obligació, Gremicat li recomana que es posi en contacte amb el nostre departament laboral, el qual li elaborarà el calendari laboral personalitzat, en funció de les característiques concretes de la seva empresa. Els nostres honoraris per aquest servei és de 20 euros més IVA.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+