11

abr

2018

Herència: No es posen d’acord els hereus

Herencia: no se ponen de acuerdo los herederos

Per desgràcia és bastant freqüent que al moment de rebre una herència els hereus no es posin d’acord en com repartir la mateixa. Per aquest motiu és necessari acudir al procediment de divisió judicial de l’herència.

¿Què succeeix quan els hereus no es posen d’acord per dividir l’herència?

Per desgràcia és bastant freqüent que al moment de rebre una herència els hereus no es posin d’acord en com repartir la mateixa. Per aquest motiu és necessari acudir al procediment de divisió judicial de l’herència.

Qualsevol hereu o legatari pot sol•licitar aquesta divisió judicial. Posteriorment, el Lletrat de l’Administració de Justícia convocarà una Junta per realitzar l’inventari de l’herència. Les parts poden realitzar la seva pròpia proposta, que pot ser o no acceptada per la resta d’hereus. Si no hi hagués acord entre les parts serà necessària l’obertura de judici verbal, sent el Jutge qui dicti la sentència amb la formació de l’inventari.

Després de la formació de l’inventari, es passarà a la fase de nomenament de Perit i Comptador-Partidor. El Perit haurà de quantificar el valor econòmic dels béns que formin part de l’inventari en els quals no hi hagi hagut acord entre les parts. Per la seva banda, el Comptador-Partidor, haurà de repartir l’herència conforme al que es disposa en el testament, si ho hi hagués. De nou, si les parts mostressin disconformitat amb el repartiment fixat pel Comptador-Partidor serà el Jutge qui dicti la corresponent Sentència.

Una vegada que les particions han estat definitivament aprovades, el Lletrat de l’Administració de Justícia procedirà a lliurar a cada hereu el que li hagi estat adjudicat.

És important assenyalar que les parts podran aconseguir un acord que doni lloc al sobreseïment i arxiu de la causa en qualsevol estat del procediment.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+