20

jun

2018

Pla Estratègic de la Inspecció de Treball

plan-estrategico-de-la-inspeccion-de-trabajo

S’ha aprovat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020. En aquest pla es fixen les línies d’actuació que durà a terme la Inspecció.

Pla Estratègic de la Inspecció de Treball

Recentment s’ha aprovat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020. En aquest pla es fixen les línies d’actuació que durà a terme la Inspecció per controlar el compliment de la normativa laboral. Entre altres, s’inclouen les següents actuacions:

• S’intensificarà el control de la contractació temporal. Per exemple, es prestarà atenció als contractes de durada determinada celebrats en frau de llei, i es controlarà la contractació temporal encadenada

• Hi haurà campanyes específiques en matèria de contractes en pràctiques i per a la formació, per verificar que les empreses compleixen amb els requisits que la llei exigeix per signar aquests contractes.

• Es controlarà que en els contractes a temps parcial es realitza la jornada pactada.

• En les empreses de 50 o més treballadors es vigilarà el compliment de l’obligació de tenir un 2% de treballadors amb discapacitat.

• També es comprovarà el compliment de les normes sobre igualtat i no discriminació. Per exemple, si a les empreses existeix discriminació salarial per raó de gènere, o si es disposa de plans d’igualtat o de protocols per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere.

• Hi haurà actuacions per detectar si les empreses recorren a la contractació de falsos autònoms.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+