10

gen

2018

Instruccions per cumplimentar el model 145

Instrucciones para cumplimentar el modelo 145

Mitjançant el model 145 de Comunicació de dades al pagador, el treballador emplena la seva situació familiar amb la finalitat de que es pugui calcular el % d’I.R.P.F. que es reté en la nòmina. Sovint, aquest model s’emplena erròniament i no es comuniquen les variacions produïdes durant l’any.

A continuació, detallem com cal emplenar aquest model:

1º DADES DEL PERCEPTOR (Treballador):

Situació familiar (NOMÉS ES MARCARÀ UNA OPCIÓ)

 SITUACIÓ FAMILIAR 1: Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, AMB FILLS menors de 18 anys o majors incapacitats subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquin exclusivament amb ell (unitats familiars monoparentals).

Per tant, aquest cas s’ha de marcar només si tenen fills que convisquin exclusivament amb el treballador i estant ell mateix solter, vidu, divorciat o separat legalment. En cap cas, el treballador podrà estar casat.

Aquesta situació comporta l’obligació d’emplenar l’apartat 2 amb les dades dels fills.

SITUACIÓ FAMILIAR 2: Contribuent casat i no separat legalment el cònjuge del qual no obté rendes anuals superiors a 1.500 € anuals, excloses les exemptes. Aquest cas s’assenyala quan el perceptor està casat i el seu cònjuge no té ingressos. És a dir, no treballa ni percep prestació de desocupació, i en tot cas els seus ingressos no sobrepassen la quantitat de 1500€ anuals.

En aquest cas, ha d’emplenar-se obligatòriament el DNI del cònjuge.

SITUACION FAMILIAR 3: Contribuents que es trobin en qualsevol altra situació diferent de les dos anteriors.

A manera d’exemple podem tenir aquests supòsits:

-Si està SOLTER SENSE FILLS: Marqui la casella 3.

-Si està CASAT (amb o sense fills) I EL SEU CÒNJUGE GUANYA O PREVEU QUE GUANYARÀ MENYS D’1.500 euros/any: Marqui la casella 2.

-Si està CASAT (amb o sense fills) I EL SEU CÒNJUGE GUANYA O PREVEU QUE GUANYARÀ MÉS D’1.500 euros/any: Marqui la casella 3.

-Si està SOLTER-SEPARAT-DIVORCIAT AMB ALGUN FILL MENOR DE 18 ANYS: Marqui la casella 1 i empleni l’apartat 2 (Fills i uns altres descendents).

-Si està SOLTER-SEPARAT-DIVORCIAT AMB FILLS NOMÉS MAJORS DE 18 ANYS: Marqui la casella 3.

- Si està VIDU AMB ALGUN FILL MENOR DE 18 ANYS: Marqui la casella 1 i ompli l’apartat 2 (Fills i uns altres descendents).

-Si està VIDU NOMÉS AMB FILLS MAJORS DE 18 ANYS: Marqui la casella 3.

• Discapacitat del treballador: En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat major o igual al 33%, marqui la casella corresponent.

2º FILLS I ALTRES DESCENDENTS.

Es reflectirà l’any de naixement o adopció de tots els fills MENORS DE 25 ANYS, SOLTERS I QUE CONVISQUIN AMB EL TREBALLADOR. (SI SÓN DISCAPACITATS NO HI HA LÍMIT D’EDAT), sempre que no guanyin o es prevegi que no guanyaran més de 8.000 EUROS L’ANY.

En cas de ser discapacitats, s’haurà de marcar la casella corresponent.

IMPORTANT!: Si els fills conviuen NOMÉS amb el treballador, sense conviure també amb l’altre progenitor, es marcarà la casella “Còmput complet de fills o descendents”.

3º ASCENDENTS MAJORS DE 65 ANYS.

Si els seus pares o avis són majors de 65 anys, o menors d’aquesta edat si són discapacitats, i conviuen amb vostè ALMENYS LA MEITAT DE L’ANY i no tenen rendes anuals superiors a 8.000 euros, empleni els apartats corresponents.

4º PAGAMENT PER L’ADQUISICIÓ O REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL UTILITZANT FINANCIACIÓ ALIENA.

S’indicarà, quan escaigui, si s’està pagant hipoteca per adquisició d’habitatge habitual amb dret a deducció (només per a habitatges habituals adquirits amb anterioritat al 01-01-2013).

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+