21

nov

2018

L’IVA en la compra de cotxe d’empresa

iva coches empresa

El Tribunal Suprem rebutja la normativa europea que obliga a l’Agència Tributària a admetre una deducció total de l’IVA en la compra d’un vehicle que serà utilitzat en una activitat econòmica.

Quines limitacions tenen els empresaris i els professionals per reduir la quota del IVA?

La Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA) regula les limitacions que tenen empresaris i professionals a l’hora d’aplicar deduccions en la quota de l’IVA quan adquireix o importa béns o serveis que no s’afectin, directa i exclusivament, a la seva activitat empresarial o professional. Al punt 3 estableix que «quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 50%», encara que fixa una llista de vehicles que «es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 100%», com són els vehicles de transport de mercaderies i viatgers, de les autoescoles, els utilitzats pels fabricants, comercials i vigilants.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va establir, en una passada sentència, que «tot subjecte passiu que utilitzi béns per a una activitat econòmica té dret a deduir l’IVA suportat al moment de la seva adquisició per petita que sigui la proporció del seu ús per a finalitats professionals», la qual cosa es podria entendre que l’empresa podria deduir-se la totalitat de la quota sense tenir en compte l’ús que es faci del vehicle.

No obstant això, en sentència del passat 19 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem (TS) rebutja que la normativa europea obligui a l’Agència Tributària a admetre una deducció total de l’IVA en la compra d’un vehicle que vagi a ser usat per a una activitat econòmica, considerant per tant que la normativa espanyola és, en aquest aspecte, conforme a la Directiva europea que regula el sistema comú de l’IVA. El Suprem recorda una altra sentència emesa pel mateix Tribunal en la qual va disposar que «encara que la presumpció d’afectació del ben al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional es limita al 50%, això no impedeix que la deducció tingui lloc per la totalitat, si l’interessat acredita una afectació superior».

En aquest sentit, el Suprem avala ara la deducció proporcional a la utilització dels béns mixtes afectes a les activitats de l’empresa, descartant una deducció total i incondicional.

En conseqüència, la deducció superior o inferior al 50% depèn de la prova que acrediti els usos del vehicle en qüestió, segons la sentència. «No considerem que sigui una difícil o impossible pràctica demostrar el grau efectiu d’utilització dels béns en el desenvolupament de l’activitat empresarial o professional», conclou el Suprem.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+