11

gen

2017

Jornada per a treballadors nocturns

Trabajadores nocturnos

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies.

Jornada per a treballadors nocturns

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies. Dits treballadors no podran realitzar hores extraordinàries (excepte si són necessàries per prevenir i reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents).

D’acord amb el Reial decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn, i amb efectes des del 31 de juliol de 2016, quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiques o mentals importants, no poden treballar més de 8 hores en un període de 24 hores.

Aquests riscos o aquestes tensions seran indicats en el Conveni Col·lectiu o per acord entre empresa o representants dels treballadors.

Quan es considera nocturn a un treballador?

El treball nocturn és el que es fa entre les 22 hores i les 6 hores.

Per Conveni Col·lectiu aquest període es pot augmentar, per exemple considerant treball nocturn el que es realitzi fins a les 7 del matí, però no disminuir. Si una empresa realitza habitualment treball nocturn haurà d’informar d’aquest fet a l’Autoritat Laboral.

El treballador nocturn és el que realitzi normalment almenys 3 hores de la seva jornada diària de treball en horari nocturn. També ho és el treballador que en còmput anual treballi de nit almenys un terç de la seva jornada. Això succeeix sobretot en els treballadors a torns, quan un d’aquests torns és de nit.

Col·lectius que no poden ser treballadors nocturns

A causa dels problemes que pot implicar el treball nocturn no poden treballar de nit els menors d’edat ni els qui tinguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

A més les dones embarassades o lactants tenen una protecció especial respecte al treball nocturn. Si l’avaluació de riscos indica que existeix un risc per a la seguretat, la salut, l’embaràs o la lactància, l’empresa haurà de dur a terme les mesures necessàries per evitar aquest risc, adaptant les condicions i el temps de treball, incloent la no realització de treball nocturn o a torns.

Límits del treball nocturn

Els treballadors nocturns no podran tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, tenint com de referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns Convenis Col·lectius amplien el període de referència, però sempre amb una jornada diària mitjana de 8 hores.

Aquests dos límits solament admeten excepcions en cas de treballs per prevenir o intervenir davant sinistres, danys urgents o per irregularitats del treball a torn que no siguin causades per l’empresa, a causa de la necessitat de superar aquestes situacions anòmales. En aquests casos les hores de més seran compensades amb descans o pagades com a hores extra.

Si l’empresa té un treball a torns, i un d’ells és de nit, cap treballador pot estar en el torn de nit més de 2 setmanes consecutives, tret que voluntàriament així ho demani.

 Límits especials en cas de treballs amb riscos especials o tensions importants

En el cas que el lloc de treball impliqui uns riscos especials o unes tensions físiques o mentals importants el límit serà de 8 hores al dia (i no de 8 hores en un període de 15 dies).

Aquests riscos o aquestes tensions seran indicats en el Conveni Col·lectiu o per acord entre empresa o representants dels treballadors.

Aquest límit solament pot obviar-se en el cas que calgui prevenir o reparar danys extraordinaris o urgents, o en el cas de treballs a torns, quan no arribi el relleu del torn per una causa que no sigui imputable a l’empresa.

Drets econòmics: el Plus de nocturnitat

Com a regla general els treballadors que duguin a terme un servei nocturn tindran una retribució especifica que haurà de venir indicada en el Conveni Col·lectiu. Sol denominar-se “plus de nocturnitat” i sol ser un percentatge del salari basi o una quantia ja estipulada convencionalment.

La nocturnitat es rep únicament si es realitzen aquestes hores nocturnes.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+