20

des

2017

Jubilació activa amb pensió al 100%

JUBILACIÓN ACTIVA CON PENSIÓN AL 100%

la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, destaca la millora de la jubilació activa per als treballadors autònoms que compleixen amb els requisits legals establerts en l’article 214 de la Llei General de la Seguretat Social.

Entre les modificacions que la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, destaca la millora de la jubilació activa per als treballadors autònoms que complint amb els requisits legals establerts en l’article 214 de la Llei General de la Seguretat Social, d’accés a la jubilació complerta l’edat ordinària que, en cada cas, resulti d’aplicació, i que el percentatge aplicable a la base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió aconsegueixi el 100%, acreditin a més tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d’altri, l’import de la jubilació activa serà des del 26 d’octubre de 2017, al 100% de l’import de la pensió en lloc del 50% que estava regulat fins a aquesta data.

La norma no regula expressament el caràcter retroactiu d’aquesta millora per als treballadors autònoms que ja es trobessin en jubilació activa amb anterioritat a aquesta data i compleixin el requisit de tenir almenys contractat a un treballador per compte d’altri, no obstant això, un recent Criteri del INSS ha establert que aquesta millora resulta aplicable tant als nous sol•licitants de pensió com també a aquells pensionistes anteriors de jubilació activa que complint els requisits previstos, sol•licitin l’increment de la pensió al 100%.

Per poder accedir a la millora del 100% la modificació no es realitza d’ofici, i ha d’efectuar-se a instàncies del propi treballador autònom.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+