10

feb

2021

Lloc de realització de l’activitat econòmica en cas de teletreball

bigstock-Girl-Teleworker-Works-At-Home--376965193-min

La consulta vinculant V3293-20 de la DGT resol que no poden tenir consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en manera de teletreball

Quin és lloc de realització de l’activitat econòmica en cas de teletreball?

En la consulta vinculant V3293-20 de 6 de novembre de 2020 de la DGT es resol, a l’efecte de l’IAE, quin és lloc de realització de l’activitat econòmica en cas de teletreball, establint que no poden tenir consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en manera de teletreball.

L’informem que la Direcció General de Tributs (DGT) en la seva consulta V3293/2020 de 6 de novembre de 2020 respon a la qüestió sobre el lloc de realització de l’activitat econòmica a l’efecte de l’IAE, en el supòsit de teletreball dels empleats. 

La DGT considera que no poden tenir consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en manera de teletreball i per tant el lloc de realització de l’activitat de la societat és aquell municipi en el qual estigui situat l’establiment des del qual presta els seus serveis. A aquest efecte han de considerar-se com a establiments els locals sobre els quals el subjecte passiu tingui, per qualsevol títol, disponibilitat directa. La societat no està obligada a matricular-se ni tributar en aquells municipis on no disposi de local o establiment per a l’exercici de la seva activitat de prestació de serveis i no pot tenir tal consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en manera de teletreball.

Una entitat té per objecte, principalment, la realització d’activitats jurídiques, activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal i activitats administratives i auxiliars d’oficina. Els seus empleats realitzen teletreball des dels seus llocs de residència.

D’acord amb la regla 5a de la Instrucció, amb caràcter general, el lloc de realització de les activitats empresarials serà el terme municipal en el qual el local estigui situat, entenent-se que s’exerceixen en local les activitats de prestació de serveis, sempre que els mateixos es prestin efectivament des d’un establiment.

Les activitats que duu a terme aquesta societat es classifiquen en els grups o epígrafs que es corresponguin de l’Agrupació 84 (“Serveis prestats a les empreses”), entre els quals es troben les prestacions de “Serveis jurídics” en el Grup 841 i les de “Serveis financers i comptables” en el Grup 842, els quals tenen assignats quotes mínimes municipals.

El punt de connexió per a determinar el lloc de realització de l’activitat és el municipi en el qual radiqui l’establiment des d’on es presta el servei, que serà el terme municipal en el qual estigui situat l’establiment des del qual es presten efectivament els serveis, entenent-se realitzades en aquest establiment totes les actuacions que dugui a terme el subjecte passiu.

A tal fi, han de considerar-se com a establiments els locals sobre els quals el subjecte passiu tingui, per qualsevol títol, disponibilitat directa. En conseqüència, la societat prestadora dels citats serveis haurà de figurar donada d’alta i, en el seu cas, satisfer la quota corresponent a cadascuna de les activitats que efectivament exerceixi en aquell municipi en el qual estigui situat l’establiment des del qual presta els referits serveis, no estant obligada a satisfer altres quotes en aquells municipis en els quals no disposi de local.

En definitiva la societat no està obligada a matricular-se ni tributar en aquells municipis on no disposi de local o establiment per a l’exercici de la seva activitat de prestació de serveis i no poden tenir tal consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en manera de teletreball, ja que en aquestes superfícies no concorre, des del punt de vista del subjecte passiu prestador del servei que es contempla, la circumstància de disponibilitat directa sobre aquestes.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+