24

gen

2018

Nova Tarifa per autònoms

header_logo_gremicat

Arran de la Llei 6/2017 s’estableix un nou criteri: L’ampliació de la quota reduïda de 50 € per als nous autònoms fins als dotze mesos, en lloc dels sis mesos actuals, per a altes a partir d’1 de gener de 2018. Es redueix a 2 anys el temps des de l’última alta per acollir-se a la tarifa plana, fins ara havia d’haver passat 5 anys.

Criteri vigent:

Segueixen existint dues mesures, les dirigides a qualsevol autònom i les dirigides a menors de 30 anys o 35 en cas de dones:

Tarifa plana per a treballadors amb independència de l’edat:

Els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el RETA, tenen dret durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, alternativament:

1. Si opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes, inclosa la IT, a la quantia de 50 €/mes.

2. Si opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, a reduir la quota per contingències comunes en el 80% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la IT.

Amb posterioritat al període inicial de 6 mesos indicat, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi poden aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la IT, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 18 mesos després de la data d’efectes de l’alta, segons la següent escala:

- Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial.

- Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període anterior.

- Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat a l’anterior apartat.

Tarifa plana a menors de 30 anys i dones menors de 35 anys:

En el supòsit que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, i causin alta inicial o no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d’efectes de l’alta, en el RETA, poden aplicar-se, a més de les reduccions i bonificacions previstes per als treballadors autònoms amb independència de l’edat, una bonificació addicional equivalent al 30%, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst en el supòsit anterior, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la IT. En aquest supòsit la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà de 30 mesos.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+