09

abr

2019

Obligació del registre de la jornada laboral

registro jornada laboral

A partir del 12 de maig totes les empreses hauran de portar, obligatòriament, el registre de la jornada laboral de tots els treballadors.

En un plaç de dos mesos, les empreses hauran d’organitzar-se i documentar els registres.

S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, que inclou, entre les seves mesures, el registre diari obligatori de la jornada. Ara bé, s’estableix un termini des de la seva publicació de dos mesos per a la seva entrada en vigor.

Tal com especifica el RD-Llei 8/2019, en el seu article 10, es modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, afegint un nou apartat 9, amb la següent redacció: “L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària.”

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

El reial decret no estableix un model oficial o sistema de registre que ha de portar l’empresa, però si que indica que el registre de la jornada ha de ser de periodicitat diària i incloure l’horari específic d’entrada i de sortida de cada dia de treball.

El control del registre d’horari i jornada diària dels treballadors pot ser efectuat per l’empresa per mitjans electrònics o per mitjans manuals.

L’empresa conservarà els registres durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per tant, l’obligació de registre de la jornada, que ja existia per als treballadors a temps parcial, s’estén a tots els treballadors.

Aquest canvi entra en vigor el 12 de maig de 2019.

L’incompliment del registre de la jornada queda tipificat com una infracció greu en matèria de relacions laborals, la multa de les quals oscil·larà entre 626 o 6.256 euros, en funció de la gravetat dels fets.

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+