15

nov

2017

Pensió de viduïtat: parelles de fet

Pensión de viudedad Parejas de hecho

Les parelles de fet registrades ja poden rebre una pensió de viduïtat en cas de defunció d’un d’ells. Per rebre-la hauran de complir amb una sèrie de requisits.

Beneficiaris:

Parella de fet supervivent.

Requisits:

- Defunció posterior a l’1-1- 08

- No estar impedit per contreure matrimoni

- Sense vincle matrimonial amb una altra persona

- Convivència estable i notòria durant 5 anys ininterromputs
immediatament anteriors a la defunció. La convivència pot
acreditar-se, a més de mitjançant el certificat d’empadronament,
per qualsevol altre mitjà de prova.

Ha d’acreditar:

1. Registre de la parella de fet almenys 2 anys abans de la
defunció. En registre de parelles de fet autonòmic o d’ajuntament o
en document públic. No es reconeix a parelles de fet no inscrites
(TS 16-7- 13). No obstant això, s’ha reconegut a una parella de fet
catalana no inscrita perquè a la data del fet causant el requisit era
d’impossible compliment (Jutjat Social 33 Barcelona 6-4- 17)

2. ingressos del supervivent durant l’any natural inferiors a:

  • el 50% de la suma d’ingressos propis i del causant, o el 25%
    si no existeixen fills comuns amb dret a pensió d’orfandat;
  • 1,5 vegades el SMI + 0,5 vegades el SMI per cada fill comú
    amb dret a pensió d’orfandat.

Concurrència de beneficiaris:

En quantia proporcional al temps de convivència amb el causant;
es garanteix el 40% al cònjuge o parella de fet supervivent.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+