05

des

2017

Permís retribuït eleccions 21D

Permiso retribuido elecciones 21D

En les eleccions del proper dia 21 de desembre de 2017, els treballadors tenen dret a absentar-se del treball pel temps indispensable per votar.

Aquest temps que s’utilitza el permís serà retribuït per l’empresa, és a dir que no es cobrarà menys per haver anat a votar, però el treballador ha d’avisar a l’empresa que utilitzarà aquest permís. Al moment de la votació haurà de demanar un justificant en la mesa electoral i l’hi haurà de lliurar a l’empresa per acreditar que efectivament ha anat a votar.

Aquest permís pot ser de fins a 4 hores, si es treballa a jornada completa i reduït proporcionalment si es treballa a temps parcial.

1.- Els treballadors/es amb un horari de treball que no coincideixi amb el d’obertura de les meses electorals, o ho faci per un període inferior a dues hores, no tindran dret a permís retribuït

2.- Els treballadors/es amb un horari de treball que coincideixi en dos o més hores i menys de quatre amb l’horari d’obertura de les meses electorals tindran permís retribuït de dues hores

3.- Els treballadors/es amb un horari de treball que coincideixi en quatre o més hores i menys de sis amb l’horari d’obertura de les meses electorals tindran un permís retribuït de tres hores.

4.- Els treballadors/es amb un horari de treball que coincideixi en sis o més hores amb l’horari d’obertura de les meses electorals tindran un permís retribuït de quatre hores.

5.- Als treballadors a temps parcial els permisos retribuïts es veuran reduïts en proporció a la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors a temps complet. Correspon a l’empresa la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per acudir a votar.

Cal matisar que tenir un permís de fins a 4 hores no significa que s’hagin d’ocupar necessàriament les 4 hores, serà necessari veure el cas concret. Per exemple si es treballa al portal del costat del col•legi electoral, en aquest cas no té sentit que el permís duri 4 hores, sinó solament el temps indispensable per anar a votar i tornar.

Pel que caldrà veure’s en cada cas, sempre utilitzant-se el temps indispensable per votar i mai més de 4 hores. A més el permís no ha de ser igual per a tots els treballadors de l’empresa que treballin el dia de les eleccions, ja que es tindrà en compte les circumstàncies de cada treballador i lloc de treball..

Què succeeix si treballo i m’ha tocat ser membre d’una mesa electoral?

Drets dels membres de les meses electorals

Si el treballador ha estat designat membre d’una mesa electoral a través del sorteig, com a president, vocal, o els suplents que finalment ocupin el lloc d’un altre, ha de saber que té l’obligació de formar part de la mesa. És un deure legal i no anar pot ser fins i tot un delicte.

El fet d’haver de treballar, no eximeix del compliment d’aquest deure, però els treballadors que hagin de prestar els seus serveis aquest dia tenen una sèrie de drets:

• Tenen dret a un permís retribuït de jornada completa. És a dir, que si han de treballar el dia 21, no hauran d’acudir, ja que es té permís per haver de formar part de la mesa.

• Tenen dret a una reducció de la jornada de treball del divendres dia 22 (el dia després de les eleccions) de 5 hores. Normalment els recomptes i les gestions finalitzen molt tard, per la qual cosa es té dret a aquesta reducció de jornada de l’endemà per garantir el descans dels treballadors. És necessari, això sí, justificar davant l’empresa aquest permís, demanant un justificant a la Junta Electoral de Zona.

Regles especials per als treballadors del torn de nit

A l’efecte de considerar si es treballa o no el dia de les eleccions es considera que el torn de nit que comença el dia de les eleccions és jornada laboral en el dia electoral i es tenen els mateixos drets que si es treballés en un altre torn. El dret a les 5 hores de reducció pot utilitzar-se en el torn de nit següent, sempre que sigui el torn que comenci el divendres.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+