22

feb

2017

Reforma de l’Impost de societats

Impuesto

El Reial decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, en el qual s’adopten modificacions en l’àmbit tributari, per consolidar les finances públiques, introdueix importants modificacions en l’Impost de Societats amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016.

En relació a la compensació de bases imposables negatives, es pretén aconseguir que, en aquells períodes impositius en què existeixi base imposable positiva generada, l’aplicació de crèdits fiscals, en reduir la base imposable o la quota íntegra, no minori l’import a pagar íntegrament, per a això es limita la compensació de Bases Imposables Negatives d’exercicis anteriors per a grans empreses en els següents percentatges:

Empreses amb import net de la xifra de negocis superior a 60 milions d’euros, el 25%.Empreses amb import net de la xifra de negocis entre 20 i 60 milions, el 50%.

També s’estableix un nou límit per a l’aplicació de deduccions per doble imposició generades o pendents de compensar, que es xifra en el 50% de la quota íntegra.

A més, es disposa que la reversió de les pèrdues per deterioració de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013 i que a partir d’aquesta data no ho són, haurà de realitzar-se per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys.

D’altra banda, per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, s’estableix la no deduïbilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

Així mateix, queda exclosa d’integració a la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats situades en paradisos fiscals o en territoris que no aconsegueixin un nivell de tributació adequat.

Finalment, si fuma, recordi que pagarà més impostos, per la qual cosa aquest pot ser un bon argument per deixar de fumar. A més, també puja un 5% l’Impost sobre Productes Intermedis i l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+