29

nov

2017

Relació laboral especial dels artistes

relación laboral especial de los artistas

És la relació establerta entre un organitzador d’espectacles públics o empresari i els qui es dediquin voluntàriament a la prestació d’una activitat artística per compte i dins de l’àmbit d’organització i adreça d’aquells, a canvi d’una retribució.

Col·lectiu afectat

 • Qui desenvolupi una activitat artística directament davant el públic o destinada a l’enregistrament de qualsevol tipus per a la seva difusió entre el mateix, en mitjans com a teatre, cinema, radiodifusió, televisió, places de toros, discoteques i en general qualsevol local destinat, habitual o accidentalment, a efectuar-los públicament.
 • L’Autoritat Laboral podrà autoritzar excepcionalment la participació de menors de 16 anys en espectacles públics, sempre que aquesta participació no suposi perill per a la seva salut física ni per a la seva formació professional i humana. L’autorització hauran de sol·licitar-la els representants legals del menor i la concessió de la mateixa haurà de constar per escrit. Amb l’acta d’autorització correspon al pare o tutor la celebració del contracte.
 • Les actuacions artístiques en un àmbit privat estaran excloses
  d’aquesta relació laboral.

Característiques

 • El contracte es formalitzarà per escrit i es comunicarà als Serveis Públics d’Ocupació el contingut del mateix en el termini de deu dies hàbils.
 • Període de prova: es podrà fixar per a contractes de durada superior a deu dies, i serà de cinc dies en contractes de durada inferior a dos mesos, de deu dies en els de durada no superior a sis mesos i quinze dies en els restants.
 • La durada del contracte es fixarà per les parts, podent celebrar-se per actuacions, temporada o temps que una obra romangui en cartellera.
 • Jornada: comprendrà l’activitat artística davant el públic i els períodes d’assaig o d’enregistrament, estant-se en tot cas al màxim establert amb caràcter general.

Indemnització per extinció del contracte

 • De no estar fixades en pacte individual o conveni col·lectiu, serà de set dies de salari per any de servei.
 • L’incompliment del contracte per l’empresari o per l’artista, que comporti la inexecució total de la prestació artística, es regirà per l’establert sobre aquest tema en el Codi Civil.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+