04

gen

2017

Salari Mínim i Bases de Cotització 2017

Cotización 2017

Mitjançant aquest Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant, RDL 3/2016), s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

En concret, en l’àmbit laboral i amb efectes des del 3 de desembre de 2016 (DF3ª RDL 3/2016), s’estableixen les següents mesures:

1. Actualització en un 3% del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social.

D’acord amb l’article 9 del RDL 3/2016, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells s’incrementaran, a partir de l’1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l’any 2016. Per tant, la base màxima quedarà en 3.751,20€.

2. Increments futurs del topall màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social.

D’acord amb l’article 10 RDL 3/2016, els increments del topall màxim de la base de cotització i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, així com del límit màxim per a les pensions causades en aquest sistema, que es realitzin amb posterioritat a l’establert en aquest reial decret-llei s’ajustaran a les recomanacions efectuades en tal sentit per la Comissió Parlamentària Permanent d’Avaluació i Seguiment dels Acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social.

3. Fixació del salari mínim interprofessional (SMI) per 2017

D’acord amb la Disposició addicional única del RDL 3/2016, el Govern fixarà, d’acord amb l’establert en l’article 27.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el salari mínim interprofessional per 2017 amb un increment del 8 per cent respecte de l’establert pel Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 2016. Per tant, el SMI 2017 quedarà així:

SMI 2017
Treballadors sense distinció de sexe ni edat 23,58 €/dia 707,61 €/mes
SMI anual a l’efecte de compensació i absorció 9.906,62 €/any
Treballadors eventuals (menys de 120 dies de treball a l’any) 33,51 €/jornada legal en activitat que es tracti
Empleats de llar que treballin per hores 5,54 €/hora efectivament treballada

 

Així mateix, el Govern determinarà l’afectació d’aquest increment a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral