04

gen

2017

Salari Mínim i Bases de Cotització 2017

Cotización 2017

Mitjançant aquest Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant, RDL 3/2016), s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

En concret, en l’àmbit laboral i amb efectes des del 3 de desembre de 2016 (DF3ª RDL 3/2016), s’estableixen les següents mesures:

1. Actualització en un 3% del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social.

D’acord amb l’article 9 del RDL 3/2016, les quanties del topall màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells s’incrementaran, a partir de l’1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l’any 2016. Per tant, la base màxima quedarà en 3.751,20€.

2. Increments futurs del topall màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social.

D’acord amb l’article 10 RDL 3/2016, els increments del topall màxim de la base de cotització i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, així com del límit màxim per a les pensions causades en aquest sistema, que es realitzin amb posterioritat a l’establert en aquest reial decret-llei s’ajustaran a les recomanacions efectuades en tal sentit per la Comissió Parlamentària Permanent d’Avaluació i Seguiment dels Acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social.

3. Fixació del salari mínim interprofessional (SMI) per 2017

D’acord amb la Disposició addicional única del RDL 3/2016, el Govern fixarà, d’acord amb l’establert en l’article 27.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el salari mínim interprofessional per 2017 amb un increment del 8 per cent respecte de l’establert pel Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 2016. Per tant, el SMI 2017 quedarà així:

SMI 2017
Treballadors sense distinció de sexe ni edat 23,58 €/dia 707,61 €/mes
SMI anual a l’efecte de compensació i absorció 9.906,62 €/any
Treballadors eventuals (menys de 120 dies de treball a l’any) 33,51 €/jornada legal en activitat que es tracti
Empleats de llar que treballin per hores 5,54 €/hora efectivament treballada

 

Així mateix, el Govern determinarà l’afectació d’aquest increment a les referències al salari mínim interprofessional contingudes en els convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+