07

feb

2018

Salari mínim interprofessional 2018

salario minimo interprofesional 2018

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador en la seva jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixos, eventuals o temporers.

Es fixa la quantia del SMI per 2018 que suposa un increment del 4% pel que fa a les fixades per 2017.

En el període comprès entre l’1-1-2018 i el 31-12-2018, les quanties del SMI són les següents:

• SMI diari: 24,53 €

• SMI mensual: 735,90 €

• SMI anual a l’efecte de compensació i absorció: 10.302,60 €

• SMI jornada legal (treballadors eventuals i temporers): 34,85 €

• SMI hora d’empleats de llar: 5,76 €

Les quanties del SMI establertes per 2018 no seran d’aplicació en els següents casos:

a) Convenis col•lectius vigents a 1-1-2017 que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials. En aquests casos seguirà sent aplicable les quanties del SMI establertes per 2016 incrementades en un 2% (22,28 €/dia, 668,30 €/mes o 9.356,26 €/any), tret que les parts legitimades acordin l’aplicació de les noves quanties.

En els convenis col•lectius que van entrar en vigor després de l’1-1-2017 i que continuaven vigents a 26-12-17, les quanties del SMI s’entendran referides a les establertes per 2017, tret que les parts legitimades acordin una altra cosa.

b) Normes de les Comunitats o Ciutats autònomes i entitats locals i contractes i pactes privats vigents a 1-1-2018 que utilitzin el SMI com a indicador o referència. En aquests casos, excepte disposició expressa o pacte en contrari, es prendrà com a referència la quantia del SMI establerta per 2016 incrementada en el mateix percentatge en què s’incrementi el IPREM.

Aquestes excepcions no afecten als salaris fixats en conveni col•lectiu o en contractes o pactes privats en quantia inferior al SMI 2018, que hauran de modificar-se per aconseguir les quanties del SMI para 2018, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assesoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+