28

nov

2018

Un treballador es pot anar de viatge estant de baixa laboral?

viajar estando de baja

Poder viatjar estant de baixa dependrà dels motius que van donar lloc a aquesta baixa, per la qual cosa en determinats casos si es podrà i en uns altres no. És el facultatiu el que haurà de determinar-ho. El treballador pot fer tot allò que no sigui incompatible amb les seves limitacions i que no perjudiqui a la seva recuperació.

En casos es pot viatjar estant de baixa laboral?

Depèn, no hi ha un llistat de les activitats prohibides o permeses durant un procés d’incapacitat temporal. El que sí recull la Llei General de Seguretat Social, és la possibilitat que deneguin el subsidi, ho anul·lin o ho suspenguin quan s’actuï fraudulentament, tant per aconseguir-la com per allargar-la i en els casos d’abandó o rebuig del tractament establert.

Baixa per malaltia

La baixa per malaltia es concedeix perquè el treballador pugui abandonar el seu lloc de treball i dedicar-se a la seva recuperació durant el temps que sigui necessari.

Davant això, s’ha de tenir en compte que no pot realitzar res que pugui perjudicar o dificultar el procés de recuperació. A més, ha de complir amb totes les cites mèdiques que li sol·licitin tant de l’INSS com de la Mútua, ja que la no assistència pot donar lloc a la pèrdua de la prestació.

En el cas de si el teu treballador pot viatjar estant de baixa, dependrà del motiu d’ella, ja que no totes les baixes són iguals ni impliquen les mateixes restriccions. Diferent és, una baixa on es necessiti un repòs absolut per a la seva recuperació, d’una baixa per depressió on és recomanable el sortir i realitzar activitats que puguin contribuir amb la millora.

Prescripció del metge

Sempre i en tots els casos, abans de realitzar qualsevol activitat, en aquest cas viatjar, el millor és que el treballador ho comenti amb el metge que li va donar la baixa o amb el metge que s’encarregui del seu seguiment, ja que és la persona que millor coneix el seu estat de salut i sap si és convenient o pot perjudicar.

En el cas que el metge li autoritzi a viatjar, l’empresari li podrà sol·licitar aquesta autorització per escrit. En general, per poder evitar problemes, el millor és que els teus treballadors prenguin una sèrie de cauteles com són: seguir les indicacions dels metges; en cas de dubte sobre si realitzar una activitat o no, consultar-la amb el metge; tenir un informe o autorització del metge en cas de voler viatjar; no faltar a les revisions i no abandonar el tractament.

Dubte

Què passa si mentre està de baixa li tocava començar les vacances? En aquest cas, les vacances no se li consideraran gaudides. Fins que no estigui d’alta no les podrà consumir, per la qual cosa a la volta d’una baixa s’haurà de pactar un moment posterior per al seu gaudi.

Un altre dubte que pot sorgir: Què passa si l’empresari s’assabenta que un dels seus treballadors es va de viatge estant de baixa sense l’autorització del metge? Totes aquelles accions que realitzi el treballador que suposin un incompliment de les indicacions mèdiques, poden fer que incorri en frau i per tant l’empresari podrà optar per sancionar-li o fins i tot per l’opció de l’acomiadament disciplinari.

En conclusió, poder viatjar estant de baixa dependrà dels motius que van donar lloc a aquesta baixa, per la qual cosa en determinats casos si es podrà i en uns altres no. És el facultatiu el que haurà de determinar-ho. El teu treballador pot fer tot allò que no sigui incompatible amb les seves limitacions i que no perjudiqui a la seva recuperació. En el cas que sí es pugui viatjar, aquest viatge no s’entendrà com a dies de vacances gaudits. Quan aquest es reincorpori seguirà tenint els dies de vacances pendents que tingués al moment de la baixa si és que els tenia.

En el cas de no poder viatjar i així i tot fer-ho, l’empresari podrà prendre les mesures necessàries, des de la sanció fins a l’acomiadament.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+