22

oct

2014

Dret sancionador de l’empresari

header_logo_gremicat

El treballador per compte aliena es troba dins de l’àmbit d’organització i direcció de l’empresari, podent aquest últim imposar-li sancions disciplinàries quan incorri en incompliments contractuals tipificats -normalment en els Convenis Col·lectius- i graduats, com a faltes lleus, greus o molt greus, associant-se a cadascuna d’elles una sanció.

Així doncs, les empreses podran sancionar, com a falta laboral, les accions o omissions culpables dels treballadors que es produeixin amb ocasió o com a conseqüència de la relació laboral i que suposin un incompliment contractual dels seus deures laborals, i d’acord amb la graduació de les faltes que s’estableixi al Conveni Col·lectiu d’ aplicació.

Aquest poder disciplinari no és limitat, doncs la seva naturalesa punitiva pot afectar greument al treballador. Per aquest motiu, l’ empresari ha de respectar certs principis generals així com algunes restriccions de caràcter temporal i de procediment.

Per aquest motiu, li recomanem que davant de qualsevol incompliment contractual del treballador (faltes de puntualitat, absentismes injustificats, queixes de clients per falta de correcció en el tracte, discussions entre treballadors o amb el propi empresari, desobediència als mandats de l’empresari, simulació de malaltia, etc.) es posi en contacte amb el seu assessor laboral per tal de posar en marxa un procediment sancionador oportú.

Per ampliar aquesta informació consulteu amb Assessoria Laboral

Mas información contactando con Asesoría Gremicat

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+