21

abr

2021

Ajuts directes Covid-19 Autònoms i Empreses

Ajuts directes Covid-19 Autònoms i Empreses

Es crea una nova Línia Covid d’ajuts directes per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia.

 


S’ha publicat el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març amb mesures per a mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros entorn de diverses línies d’actuació.

 

 

L’informem que en el BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, on s’articulen un conjunt de mesures per a mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros entorn de diverses línies d’actuació.

Nova Línia Covid d’ajuts directes a autònoms i empreses

Es crea una nova Línia Covid d’ajuts directes per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia.

Seran les comunitats autònomes les que hauran de realitzar les corresponents convocatòries per a la concessió d’aquestes ajudes als destinataris situats en els seus territoris i s’encarregaran de la tramitació, gestió i resolució de les sol·licituds.

Els sol·licitants han de complir els següents requisits:

- Seu social en territori espanyol

- Caiguda de volum d’operacions anual en 2020 d’un 30% com a mínim respecte a 2019

- Meritació entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 d’obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com costos fixos incorreguts, procedents de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

- Inclusió de la seva activitat en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l’annex I del RDL5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor. Entre els principals grups beneficiaris trobem, entro uns altres, sectors en els quals es manté una gran incidència d’ERTOS com: 

- Hotels i allotjaments similars.

- Restaurants i llocs de menjars.

- Activitats de transport, inclòs el sector del taxi.

- Activitats dels operadors turístics.

- Activitats de manteniment físic.

- Activitats relacionades amb cultura (museus, arts escèniques, etc…)

Important: Aquests fons hauran de destinar-se a pagar despeses fixes com a arrendaments, salaris, subministraments elèctrics o deutes amb proveïdors. 

Els límits de la quantia de les ajudes són:

- Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 euros com a màxim.

- Per als empresaris i professionals el volum d’operacions dels quals anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda serà:

- Per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, i per a les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats: el 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%.

- Per a entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats: el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%.

Ha de tenir-se en compte que aquesta subvenció no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000.

Per a accedir a totes aquestes noves ajudes, les empreses hauran de mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni incrementar les retribucions de l’alta direcció durant dos anys, a més de complir la resta de requisits habituals (no tenir el seu domicili fiscal en un paradís fiscal, no estar en concurs ni haver cessat d’activitat en el moment de la sol·licitud, trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social…).

Terminis

Aquestes ajudes sembla que arribaran, com a més tard, a principis del mes de maig 2021, ja que el Govern s’ha «autoimposat» el termini d’un mes i deu dies, des de la data de publicació en el BOE dels ajuts (13 de març) per a tenir formalitzada l’ordre oficial de repartiment, i, a partir de llavors, ja serà qüestió de la rapidesa que es donin les comunitats autònomes a canalitzar-les.

Mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic

Es crea una Línia per a la reestructuració de deute financer COVID (3.000 milions d’euros), per a permetre la conversió de part de l’aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts per Acord de Consell de Ministres, dins d’un acord aconseguit amb les entitats financeres creditores.

Beneficiaris: Les ajudes podran destinar-se a les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat que s’establiran en un pròxim Acord de Consell de Ministres, dins d’un procés de renegociació en el qual les entitats financeres hauran d’assumir la part proporcional de la reducció del préstec que els correspongui.

Nou Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID

Es crea un nou Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID (1.000 milions d’euros) -que es desenvoluparà per Acord de Consell de Ministres- per a fer costat a aquelles empreses viables però que s’enfronten a problemes de solvència derivats de la covid-19 que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI) per a empreses i operacions de major grandària i necessitin un reforç addicional del seu capital.

Els fons s’atorgaran en forma d’instruments financers, com a préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.

 

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn