Assessoria
fiscal i comptable

Millorem el coneixement del negoci i minimitzem l’impacte fiscal

  • Facilitem solucions informàtiques per agilitzar la introducció de dades.
  • Elaborem l’informe trimestral d’evolució de l’empresa.
  • Treballem en equip amb els nostres clients per aconseguir una quota competitiva, fixa i plana.
  • Apliquem assessorament fiscal amb mesures preventives.
  • Assumim la responsabilitat en la tramitació dels impostos.
  • Com assessoria fiscal ens responsabilitzem de controlar les notificacions de l’administració per evitar sancions o indefensió.
  • Et mantenim informat: Recuperar IVA Incobrable

Demaneu

Presupost

En el Departament de Comptabilitat ens ocupem de tots els tràmits:

• Confecció de llibres comptables informatitzats
• Legalització de llibres oficials
• Legalització i dipòsit de comptes anuals

Acompanyem les nostres empreses en les tasques següents:

• Revisió i processament de la comptabilitat
• Posada al dia de la comptabilitat
• Suport a la modernització de la gestió interna
• Implantació del control pressupostari
• Implantació de la comptabilitat analítica
• Confecció d’estudis de viabilitat
• Confecció de previsions de tresoreria
• Elaboració d’informes econòmics

Planifiquem, confeccionem, revisem i presentem les obligacions fiscals dels nostres clients:

Impost sobre el valor afegit (IVA)
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Impost de societats
Declaració d’operacions intracomunitàries
Declaracions INTRASTAT
Declaracions censals
Impost sobre successions i donacions
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
Impostos especials
• Estudis de costos laborals de l’empresa

Assistim en representació dels nostres clients davant el requeriment dels òrgans següents:

• Agència Tributària – Hisenda
• Inspecció tributària
• Administració autonòmica
• Administració local

Serem la vostra assessoria fiscal, si voleu saber més de nosaltres, visiteu els nostres col·laboradors.

Sandra Arranz

Assessora en dret tributari i comptable

Tècnica especialitzada en dret tributari i comptabilitats d’empresa, vinculada a la nostra Assessoria des de l’any 2019.

És Graduada en administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona i Màster en tributació i assessoria fiscal pel Centre d’Estudis Financers (CEF).

Joan Carles Martínez Gremicat Joan Carles Martínez

Responsable de l’àrea de dret tributari i comptable

És especialista en planificació fiscal i assessor de companyies espanyoles i estrangeres en la creació d’estructures fiscals òptimes per al compliment dels seus objectius empresarials.

Ha actuat com a pèrit judicial davant els tribunals de justícia i ha intervingut en diverses xerrades i conferències en matèria de dret tributari davant diverses organitzacions empresarials.

És llicenciat en direcció i administració d’empreses per la Universitat de Barcelona, diplomat en ciències empresarials i postgraduat en auditoria de comptes per la mateixa Universitat. És membre de l’Il·lustre Col·legi Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.

Asesora en derecho tributario y contable Merche Campo

Asesora en derecho tributario y contable

Técnica especializada en derecho tributario y contabilidades de empresa, vinculada a nuestra Asesoría desde el año 2014.

Estudios de ciclo formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas en el IOC (Institut Obert de Catalunya). Seminario de Adquisiciones Intracomunitarias e Intrastat.

Asesor Fiscal en Barcelona Pedro Díaz

Assessor en dret tributari i mercantil

És advocat especialitzat en dret tributari i mercantil, i està vinculat a la nostra assessoria des de l’any 2003.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i postgraduat en dret tributari per la mateixa Universitat.

Asesor fiscal en Barcelona Ángel López

Assessor en dret tributari i comptable

És economista especialitzat en dret tributari i comptabilitats d’empresa, i està vinculat a la nostra assessoria des de l’any 2002.

És diplomat en ciències empresarials per la Universitat de Barcelona. Assisteix assíduament a seminaris i jornades sobre novetats legislatives en l’àmbit fiscal i comptable.

Marta Maiques Gremicat Marta Maiques

Assessora en dret tributari i comptable

Tècnic especialitzat en dret tributari i comptabilitats d’empresa, vinculada a la nostra Assessoria des de l’any 2016.

Curs d’IVA en el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 
 
 
 
 

Rafael Rubio Gremicat Rafael Rubio

Assessor en dret tributari i comptable

Tècnic especialitzat en dret tributari i comptabilitats d’empresa, vinculat a la nostra Assessoria des de l’any 2017.
És llicenciat en administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona i Màster en tributació i assessoria fiscal pel Centre d’Estudis Financers (CEF).

 
 
 
 
 

home_icono_03

Demaneu
PRESSUPOST