17

març

2021

Bases de cotització per a empleades de llar

Bases de cotització per a empleades de llar

La ITSS ha iniciat un Pla d’Actuació per a regularitzar els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social del sector de les empleades de llar.

Els propers dies la ITSS enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleats de llar que figuren en les seves bases de dades.

 

L’objectiu de la campanya és que la remuneració i, per consegüent, la base de cotització dels treballadors i treballadores que integren aquest Sistema Especial, altament feminitzat i precaritzat, s’ajusti a la quantia actualment marcada del Salari Mínim Interprofessional (SMI): per a jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagues (1.108,33 €/mes amb prorrateig de pagues extres), i per a jornada per hores el salari mínim serà de 7,43 euros/hora.

L’informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha iniciat un Pla d’Actuació per a regularitzar els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social del sector de les empleades de llar. La campanya inspectora i de sensibilització es dirigeix a les persones ocupadores, oferint-li assistència tècnica i informació perquè procedeixin a la regularització dels salaris que es trobin per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Segons la TGSS, en els pròxims dies la ITSS enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleats de llar que figuren en les seves bases de dades, amb les següents condicions:

– Un contracte de treball a temps complet.

– Unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput mensual (950 euros) incrementades amb el prorrateig de 2 pagues extraordinàries. És a dir, que l’ocupador ha declarat davant la TGSS unes retribucions mensuals inferiors 1.108,33 euros.

A aquest efecte no es computen les retribucions en espècie com poden ser el menjar, la pernoctació, etc. Aquest import és el resultat de la següent operació: 950 (import del SMI) x 14 (nombre de pagues a l’any) / 12 (nombre de mesos de l’any).

En aquests casos, serà necessari que els ocupadors/as declarin davant la TGSS, abans del 31 de març, l’actual salari real actual des de l’1 de gener de 2021. Aquest salari no pot ser inferior al SMI vigent incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries, és a dir no pot ser inferior a 1.108,33 euros.

A partir de l’1 d’abril de 2021 si l’ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS s’iniciaran actuacions inspectores de comprovació per part de la ITSS que poden comportar sancions.

Com realitzar la comunicació de la variació des de l’1 de gener de 2021?

Els/les ocupadors/es podran comunicar-se amb la Tresoreria mitjançant dues possibilitats:

a) A través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social:

– Mitjançant certificat electrònic, cl@ve o si s’ha comunicat el telèfon a la Seguretat Social per a utilitzar l’opció de Via SMS, podrà utilitzar-se el servei de Variacions/Correccions de dades de treballadors en el Sistema Especial per a Empleats de Llar de la Seu Electrònica de la Seguretat Social

– Si no disposa d’aquests mitjans d’identificació electrònica pot emplenar el formulari al qual s’accedir a través d’un codi QR que figura imprès en la carta remesa per la ITSS o des de l’utilitzat per a la Presentació d’altres Escrits, Sol·licituds i Comunicacions, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model “Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador/a per compte d’altri RGSS. Sistema Especial Empleats Llar (Model TA.2/S-0138)

b) A través d’un Autoritzat al Sistema RED (Graduats socials, Gestories, Advocats i altres Professionals Autoritzats), si ja disposa d’aquest. L’autoritzat RED haurà d’utilitzar el servei de Variacions en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, que està situat en l’apartat Inscripció/Afiliació en línia de l’Oficina Virtual.

Com realitzar la comunicació de la variació en els supòsits en què hagi de tenir efectes anteriors a l’1 de gener de 2021?

 

Per a la comunicació de variacions que afectin tant el salari com al tipus de contracte i hores de treball declarades, que hagin de fer efecte amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, només podran utilitzar-se els següents canals:

Si el tràmit el realitza personalment l’ocupador o el seu representant, pot emplenar el formulari al qual s’accedeix des d’aquest enllaç, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model TA.2/S-0138.

Quan el tràmit l’efectuï un Autoritzat al Sistema RED: A través de CASIA, seleccionant la matèria Afiliació, altes i baixes, categoria: Var. dades treballadores SE Llar, Subcategories:

– Canvi retrib. amb efect. Retroactiu.

– Canvi Contracte amb efectes retroactius.

– Canvi Núm. hores/mes amb efectes retroactius.

Com actuar per al futur?

Per a posteriors variacions de les retribucions abonades als empleats de llar, l’ocupador és el responsable de comunicar cada variació que es produeixi en el salari de la persona treballadora, fins i tot quan aquesta variació es degui a l’increment anual que experimenta l’SMI, per disposició normativa. Per això, s’haurà de tenir en compte les futures actualitzacions anuals del SMI i comunicar les variacions que pugui suposar en la retribució de la persona treballadora.

En la pàgina web de la ITSS  es pot trobar un lloc web, amb tota la informació detallada sobre les diferents vies per a regularitzar els salaris i les cotitzacions: tant en la Seu Electrònica de la Seguretat Social, a través del Sistema RED (graduats socials, gestories i professionals autoritzats) o a través de l’enviament d’un formulari al qual es pot accedir en un QR disponible en la pàgina web.

Cotització d’empleats de llar 2021

En el Règim d’Empleats de Llar, l’habitual és que l’ocupador ingressi les cotitzacions. La base de cotització és una quantia fixa que es determina en funció del salari (segons l’escala que es fixa en l’ordre de cotització per a 2021). A aquesta base se li aplica el tipus per contingències comunes aplicable al Règim General (del 28,30%: el 23,60% corresponent a l’ocupador i el 4,70% a l’empleat).

Durant l’any 2021 s’aplicarà una reducció del 20% en la quota empresarial. Aquesta reducció serà del 45% en cas de contractar un cuidador en una família nombrosa.

Si l’empleat treballa menys de 60 hores mensuals, ell mateix pot tramitar directament la seva alta en la Seguretat Social i ingressar les cotitzacions (l’ocupador haurà d’avançar-li la seva aportació amb el salari). En aquest cas no s’apliquen les bonificacions indicades.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral