10

juny

2020

Causes per a desheretar

Advocats especialistes en assessorament sobre desheretar a familiars

La primera visita és gratuïta, sol·licita informació >

La legislació reconeix determinades causes per a privar als legitimaris del seu dret.

El testament haurà de recollir quina és la causa que serveix per a desheretar al legitimari, i en el supòsit en  què aquest negui la veracitat dels fets, seran els instituïts hereus els qui hauran de provar la procedència i certesa de la causa.

Causas per a desheretar:

El Codi Civil de Catalunya reconeix les següents causes per a desheretar:

– La concurrència d’indignitat

– La denegació d’aliments

– El maltractament greu

– La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la qual corresponia al fill legitimari sobre un net del causant

– L’absència manifesta i continuada de relació familiar

Perquè el desheretament sigui vàlid i efectiu, el Codi Civil de Catalunya exigeix que es realitzi complint determinats requisits formals.

Concretament, el desheretament haurà de realitzar-se en testament, codicil o pacte successori, i haurà de designar de manera nominal al legitimari que es deshereta i la causa en virtut de la qual es deshereta. Un desheretament que no podrà ser parcial, ni condicional.

Absència manifesta i continuada de relació familiar

Aquesta causa per a desheretar s’emmarca en la tendència general d’afeblir el reconeixement de la legítima, així com adaptar-la al modern significat de família, que emfatitza els vincles afectius per sobre del parentiu en sentit estricte; d’acord amb això, el legislador va introduir l’absència manifesta i continuada de relació familiar com a causa per a desheretar.

No obstant això, la causa està sotmesa a una doble condició:

1) Que l’absència de relació sigui notòria i continuada en el temps i que

2) sigui únicament imputable al legitimari.

La redacció del text comporta una sèrie de dificultats probatòries ja que revesteix de gran complexitat demostrar l’origen de la disputa familiar i acreditar que en el distanciament resideix únicament la intenció del legitimari, sense concórrer la del testador

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’assumpte de desheretar a un familiar no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx.