22

oct.

2022

Concurs de creditors a Barcelona

El concurs de creditors és un procediment judicial dirigit a facilitar que una persona, física o jurídica, saldi els seus deutes amb els seus creditors en cas d’insolvència

 

Es tracta d’una figura que substitueix al que antigament es deia suspensió de pagaments i fallida

La normativa concursal preveu dues vies perquè el deutor pugui pagar els seus deutes:

a) Un pacte amb els seus creditors.

b) La liquidació, cessió o transmissió de béns del seu patrimoni.

Quina és la finalitat del concurs de creditors?

L’objectiu bàsic dels procediments d’insolvència és que una entitat insolvent solvent els deutes als seus creditors. Els objectius poden complir-se de dues maneres: 

a) un acord entre el deutor i el creditor que inclogui determinades mesures per a fer més accessibles els pagaments, reduccions de la quantia, ajornaments i cessions.

b) en una fase més avançada, amb la venda o cessió dels actius del deutor.

c) si l’anterior no és possible, liquidar la societat.

Què és el preconcurs de creditors?

Es tracta d’una fase prèvia al concurs de creditors com a tal, en la qual el deutor i el creditor tracten d’arribar a un acord per a així evitar la liquidació del patrimoni del deutor. 

Aquest procés es duu a terme amb el jutge encarregat del cas, tractant de negociar i buscar una manera en la qual anar saldant els deutes a poc a poc. 

D’aquesta manera, durant 4 mesos queda suspès el deure de sol·licitar el concurs i es produiran alguns efectes protectors sobre el patrimoni del deutor enfront de possibles demandes dels creditors. 

Els tres instruments que contempla la normativa que es poden negociar durant aquest període són: 

– Acord de re finançament.

– Acord Extrajudicial de Pagaments.

– Proposta anticipada de Conveni.

Què pot aconseguir-se:

a) Si s’aconsegueix un acord de re finançament o un acord extrajudicial de pagaments, el deutor podrà evitar el concurs i la liquidació de patrimoni sempre que compleixi amb el que s’ha pactat. 

b) D’aconseguir adhesions per al tercer, entrarà en concurs, però si formalitza el pacte proposat, escurçarà el procediment judicial i evitarà també la liquidació.

Qui pot ser declarat en concurs de creditors?

Per norma general, tots els deutors queden exposats a quedar declarats en concurs de creditors, per la qual cosa poden afectar a tota mena de persones en estat d’insolvència:

– Particulars.

– Autònoms (comerciants, professionals…).

– Societats mercantils (microempreses, pimes o grans empreses).

– Altres ens amb personalitat jurídica: associacions, fundacions, corporacions, etc.

Fins i tot, si s’accepta una herència a benefici d’inventari, també pot entrar en aquest procediment.

Quan se sol·licita un concurs de creditors?

En cas d’insolvència, ja sigui de persona física o jurídica, es pot iniciar el procés de concurs de creditors. No obstant això, aquest cas d’insolvència pot ser: 

a) Imminent — Quan el deutor preveu que no podrà complir amb els pagaments regulars i/o puntuals amb els seus creditors, però encara no s’ha donat la situació.

b) Actual — Quan el deutor ja no pot complir regularment amb les seves obligacions: hi ha impagaments repetits i no disposa de facilitat de diners per a afrontar-los.

Signes d’insolvència:

La normativa concursal considera determina que existeixen uns certs fets que fan presumible la situació d’insolvència actual del deutor. Alguns d’aquests són:

-L’existència de declaracions judicials o administratives d’insolvència

-Execucions i embargaments rellevants

-Impagaments tributaris, de salaris o de cotitzacions socials en els últims tres mesos

-Alçaments de béns

En el cas de les herències, podrà sol·licitar-se el concurs sol si s’accepten a benefici d’inventari. 

Qui pot sol·licitar un concurs de creditors?

Únicament poden sol·licitar un concurs de creditors una persona física o jurídica legitimada. Aquestes poden ser: 

a) El propi deutor:

– Voluntàriament, si és conscient de la seva situació d’insolvència imminent.

– De manera obligada, abans que transcorrin dos mesos que va conèixer o degué conèixer la seva situació d’insolvència actual.

– En cas de no poder complir un acord pre concursal pactat no podrà complir-lo o ja l’ha incomplert.

b) Un creditor del deutor, si aquest es troba ja en un estat d’insolvència actual.

c) Algun soci del deutor que tingui responsabilitat personal en els deutes de la societat (com els col·lectius o comanditaris), si el deutor està en situació d’insolvència actual.

d) El mediador concursal, si constata que l’Acord Extrajudicial de Pagaments que s’ha intentat negociar no ha prosperat, o el pactat s’ha anul·lat o s’ha incomplert.

No obstant això, els creditors no podran sol·licitar el concurs del deutor en cas que en els últims 6 mesos haguessin adquirit els crèdits o drets de cobrament a títol singular, és a dir, fora del patrimoni global transmès, i per un negoci que no sigui herència o llegat. 

Quant a les herències acceptades a benefici d’inventari, poden sol·licitar el concurs els hereus, els creditors o l’administrador de l’herència.

Què pot succeir si no se sol·licita el concurs de creditors?

En cas que no se sol·liciti el concurs de creditors, cal diferenciar entre els creditors i el deutor:

a) Sol·licitud dels creditors: 

Encara que no estan obligats, els creditors poden sol·licitar el concurs al deutor en cas que aquest estigui en situació d’insolvència actualment. En cas que no ho facin les conseqüències són: 

– Que hagi d’esperar fins que ho sol·liciti el deutor o altres legitimats, la qual cosa alentirà el cas. 

– Que perdi alguns avantatges que implica l’actuar com a sol·licitant del concurs.

b) Sol·licitud del deutor:

En cas que sol·liciti el concurs de creditors el deutor, les conseqüències dependran de l’estat d’aquesta insolvència: 

– Si és imminent, el deutor pot sol·licitar el concurs, però no està obligat.

– Si és actual, tindrà un període de 2 mesos des del seu coneixement per a sol·licitar-lo. En cas contrari pot suposar-li conseqüències perjudicials, com, per exemple:  

. Sol·liciti el concurs un creditor i amb això sigui més probable que un administrador concursal assumeixi la gestió de la societat.

· Es qualifiqui el concurs com a culpable, donant lloc a condemnes i obligacions de pagament.

No obstant això, en cas d’haver iniciat el procés d’acord pre concursal, el deutor disposarà d’un termini (tres mesos, dos si és particular) durant el qual no tindrà l’obligació de sol·licitar el concurs, ni podran fer-lo els creditors.

Concurs de creditors en Gremicat

El nostre despatx ha participat des dels seus inicis en més de 100 procediments concursals, pactant Convenis amb els creditors o en el seu cas obrint la Fase de Liquidació.

El nostre equip d’experts format per advocats, economistes i professionals d’altres sectors empresarials, ofereixen un servei integral la fi del qual no és un altre que el defensar de la forma més favorable els interessos dels nostres clients.

També el podrem assessorar en qüestions annexes relacionades amb el procediment concursal, com ara l’extinció dels contractes dels treballadors i expedients de regulació d’ocupació.

En el cas que anés necessari també el podrem ajudar en qüestions relacionades amb la responsabilitat dels Administradors.

SERVEIS QUE PRESTEM A LES EMPRESES

-Estudi previ i adequació de l’empresa conforme exigències llei Concursal.

-Negociació amb bancs, proveïdors.

-Preparació del concurs.

-Pla de viabilitat.

-Proposta anticipada de conveni.

Anàlisi Prèvia

-Estudi de la situació d’insolvència generada a l’efecte de planificar possible concurs de creditors.

-Assistència en negociacions, re finançament de deutes i altres acords extra concursals.

-Preparació de Conveni anticipat de creditors. Elaboració de pla de liquidació anticipat.

Sol·licitud de Concurs Voluntari

-Preparació i presentació de sol·licitud concurso conforme Llei 22/03, prèvia adequació empresarial si fos necessària.

– Elaboració de Memòria Concursal (Llista de creditors, inventari, i altres exigits per llei).

– Elaboració de Conveni de Creditors.

– Preparació de pla de liquidació de l’empresa en cas que no sigui viable la seva continuïtat.

Concurs

-Representació i defensa del concursat, a l’efecte de defensar-li davant eventuals incidents concursals que és generin durant la tramitació del concurs de creditors.

– Negociacions amb l’Administració Concursal i creditors a l’efecte d’arribar acords puntuals que permetin tirar endavant un conveni de creditors, o en el seu cas facilitar la liquidació d’actius.

– Assistència al concursat en la peça de qualificació. Defensem a l’administrador de la companyia enfront de possibles propostes de concurs culpable imputades per l’Administrador Concursal.

Altres serveis

Assessorament Patrimonial de l’Empresari en Situació d’Insolvència

-Anàlisi de la situació patrimonial del concursat i el seu administrador a l’efecte de possibles accions de responsabilitat contra el patrimoni personal d’aquest.

-Assessorament jurídic i econòmic previ en matèria concursal a l’efecte d’evitar incórrer en responsabilitats personals. Establiments de protocols d’actuació previs adequats a la legalitat concursal.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb un concurs de creditors no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx.