10

oct.

2018

Modificació de la Normativa de Desocupació dels Contractes a Temps Parcial

contratos a tiempo parcial normativa

S’adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per equiparar la cobertura de desocupació als treballadors a temps parcial.

Desocupació a temps parcial: Adaptació Normativa

El Govern ha aprovat un Reial decret 950/2018, de 27 de juliol, d’adaptació de la normativa a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en relació amb la prestació contributiva per desocupació a temps parcial vertical, que va entrar en vigor el passat dia 29 de juliol de 2018.

La sentència equipara el dret dels treballadors a temps parcial, amb independència que realitzin la seva activitat durant cinc dies de la setmana (treball horitzontal), o concentrant les hores en menys dies (treball vertical). Aquesta modificació de la norma pretén acabar amb les diferències a l’efecte de la meritació de la prestació per desocupació entre els treballadors a temps parcial.

Cal recordar que la Llei General de la Seguretat Social estableix que la durada de la prestació per desocupació està en funció dels períodes d’ocupació cotitzada en els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotització, precisant el Reial decret 625/1985 pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984 Protecció per Desocupació, que, en el cas que les cotitzacions corresponguin a un treball a temps parcial o a treball efectiu en els casos de reducció de jornada, cada dia treballat s’ha de computar com un dia cotitzat, qualsevol que hagi estat la durada de la jornada.

La norma aprovada ara regula que quan les cotitzacions acreditades corresponguin a treballs a temps parcial es computarà el període durant el qual el treballador hagi estat en alta, amb independència que s’hagin treballat tots els dies laborables, o només parteix dels mateixos i qualsevol que hagi estat la durada de la jornada.

Amb aquest canvi normatiu s’afavoreix l’accés a la prestació per desocupació o al subsidi en facilitar l’acreditació del període mínim de cotització exigible per obtenir el dret. A més, incrementa la durada de la prestació contributiva per desocupació en tenir en compte com cotitzats els dies en els quals no hi ha hagut prestació de serveis dins de la vigència del contracte de treball.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral