08

jul

2020

COVID-19: Mesures laborals per a la “nova normalitat” en els empreses

bigstock-Woman-Hands-Using-Hand-Alcohol-358954828-min-min1

S’ha publicat en el BOE del dia 10 de juny 2020, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, Decret de la denominada “nova normalitat” aprovat pel Govern.

Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

 

S’ha publicat en el BOE del dia 10 de juny 2020, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, més conegut com el Decret de la denominada “nova normalitat” aprovat pel Govern.

En concret, el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, estableix per a tot el territori nacional una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, una vegada que expiri la vigència de l’estat d’alarma (21 de juny de 2020) i de les mesures extraordinàries establertes a la seva empara.

Entre les mesures de prevenció i higiene, podem destacar que les empreses hauran de garantir la distància entre empleats, facilitar-los desinfectant, reordenar els llocs de treball i l’organització de torns, o l’ús de llocs comuns, i mantenir el teletreball com a opció prioritària.

Als centres de treball

A l’entorn de treball s’estableixen les següents obligacions per al titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, per al director dels centres i entitats, i això sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normes laborals que resultin aplicables:

1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.

2. Posar a la disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

3. Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat de 1,5 metres entre el personal o, quan això no sigui possible, proporcionar EPI adequats al nivell de risc.

4. Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de persones treballadores com de clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

5. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

A més, quan una persona treballadora comenci a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, continua establint-se l’obligació tant de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals, com la de col·locar-se una màscara i seguir les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Aquestes mesures de prevenció i higiene bàsiques, sense perjudici de les quals s’estableixin per les administracions competents sobretot en matèria d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament, s’aplicaran a:

- Tots els sectors d’activitat i en particular en els centres, serveis i establiments sanitaris (art. 8),

- Centres docents (art. 9), en els centres residencials de caràcter social (art. 10),

- Establiments comercials (art. 11), als hotels i allotjaments turístics (art. 12),

- Activitats d’hostaleria i restauració (art. 13),

- Museus, biblioteques, arxius o monuments,

- Establiments d’espectacles públics i d’altres activitats recreatives (art. 14)

- Instal·lacions esportives (art. 15).

L’incompliment d’aquestes obligacions serà sancionat, sense perjudici de la responsabilitat que recaigui en l’ordre laboral, conforme al que es disposa en la Llei General de Salut Pública.

Ús obligatori de màscaretes

Les màscaretes hauran de continuar utilitzant-se en:

la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic o oberts al públic, quan no pugui garantir-se el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal d’almenys, 1,5 metres.

els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, i en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

L’incompliment d’aquesta obligació serà considerat infracció lleu i se sancionarà amb multa de fins a 100 euros.

Com fins ara, aquesta obligació no serà exigible als que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-la-hi, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; tampoc quan es faci esport individual a l’aire lliure; ni en els supòsits de força major o situació de necessitat; o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, el seu ús resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

A més, aquest Reial decret llei 21/2020, estableix que la venda unitària de màscares quirúrgiques no empaquetades només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn