27

oct.

2022

Desconvocada vaga sector conveni del metall de la província de Barcelona

Convocada vaga sector conveni del metall de la província de Barcelona

Els sindicats del metall que negocien el Conveni del metall de la província de Barcelona han convocat una vaga del sector per als dies 27 i 28 d’octubre de 2022 per a exigir un conveni digne adequat a la situació econòmica actual.

 

Avui s’ha desconvocat la vaga finalment

Si algun treballador de la seva empresa els comunica que exercirà el dret a vaga els dies 27 i 28 d’octubre de 2022, han de comunicar al seu assessor laboral els noms i dies que aquests treballadors exerciran el seu dret a vaga, el mateix dia que li ho comuniquin o com a més tard el dia 31 d’octubre de 2022 al matí, ja que haurem de modificar la nòmina que ja se’ls ha enviat d’aquest mes d’aquests treballadors ja que aquests dies que no treballen no tenen dret a cobrar el seu salari.

L’exercici del dret de vaga dels treballadors està reconegut en l’article 37.2 de la Constitució i té conseqüències laborals i de Seguretat Social.

Conseqüències laborals de la vaga:

– La vaga legal no extingeix la relació laboral, sinó que la suspèn sense dret a reserva del lloc de treball, de manera que el treballador no treballa ni té dret al salari mentre exerceixi el dret.

A aquest efecte, s’entén com a salari el salari basi, els complements, la part proporcional de pagues extraordinàries i de beneficis i la part proporcional dels descansos setmanals.

Els descomptes es plasmen en la nòmina corresponent a aquest mes -excepte la part proporcional de les pagues extres, que es descomptarà en el mes que es reporti-.

– El període de vaga es considera període de servei a l’efecte d’antiguitat, permisos o vacances, de manera que aquestes no es veuen alterades, i l’exercici del dret no pot originar cap sanció, ni les absències al treball per aquest motiu es computen a l’efecte d’un acomiadament objectiu.

Conseqüències de Seguretat Social:

– El treballador en vaga legal roman en situació d’alta especial en la Seguretat Social, considerant-se en situació assimilada a la d’alta, de manera que se suspèn l’obligació de cotitzar per a totes dues parts i el treballador té la possibilitat de subscriure un conveni especial per a completar les bases de cotització per incapacitat permanent, mort i supervivència, jubilació i serveis socials.

– Durant la vaga es cotitza pels salaris realment percebuts en funció del temps treballat el dia de vaga.

Si tenen qualsevol dubte sobre aquest tema poden posar-se en contacte el seu assessor laboral.