26

oct.

2022

Diferències entre una oferta de treball i un precontracte

Diferències entre una oferta de treball i un precontracte

La qüestió que es planteja és la de distingir entre el que és una mera oferta de contracte d’un precontracte i el TSJ Galícia explica la diferència entre precontracte i oferta de contracte.

 

El precontracte conté les línies bàsiques i tots els requisits exigits per a la validesa del contracte futur, per la qual cosa és el resultat de les ofertes i propostes de les parts i de les acceptacions recíproques. No obstant això, l’oferta de contracte és una declaració unilateral de la intenció de celebrar un determinat contracte.

 

 

 

El TSJ Galícia diferencia entre precontracte i oferta de contracte. El precontracte conté les línies bàsiques i tots els requisits exigits per a la validesa del contracte futur, per la qual cosa és el resultat de les ofertes i propostes de les parts i de les acceptacions recíproques. No obstant això, l’oferta de contracte és una declaració unilateral de la intenció de celebrar un determinat contracte.

Cas concret: El treballador supera un procés selectiu per a ocupar un lloc en el departament de cuina de la residència de majors. Sol·licita mitjançant correu electrònic que se li enviï un precontracte per a poder sol·licitar una excedència en la seva actual ocupadora. La nova empresa li remet un document en el qual consta que té intenció de celebrar un contracte eventual i a jornada completa amb el treballador, indicant la data exacta d’incorporació i que la relació laboral es regirà per l’IV Conveni Col·lectiu de residències privades de la tercera edat de Galícia. No obstant això, arribat el dia no se celebra el contracte, per la qual cosa el treballador interposa una reclamació de quantitat.

La qüestió que es planteja és la de distingir entre el que és una mera oferta de contracte d’un precontracte.

El TSJ recorda que es coneix per precontracte el compromís formal de les parts de celebrar un determinat contracte de treball. Per a apreciar si existeix o no precontracte basta la concurrència de l’oferta i acceptació sobre unes condicions de treball. Es tracta d’un contracte l’objecte del qual és la celebració d’un futur contracte que, de moment, no es vol, o no es pot celebrar. Pel que cal distingir entre els actes preliminars del contracte, precontracte i contracte pròpiament dit.

L’oferta de contracte és una declaració unilateral i receptícia d’una específica voluntat: la intenció ferma de concloure un determinat contracte. L’oferta genera el deure jurídic de mantenir-la durant el temps previst en ella o, en defecte d’això, el temps determinat per l’ús o pel terme tàcit que es deriva de les circumstàncies que envolten l’oferta.

Tots dos precedeixen en el temps al contracte de treball, tanmateix, l’oferta ha de ser completa, això és, contenir els elements essencials del contracte, tret que no es predica del precontracte. L’essencial és que l’oferta té una formació unilateral enfront del precontracte que precisa per a la seva existència de la voluntat de totes dues parts, de manera que l’oferta no pot qualificar-se de contracte. En conseqüència, el precontracte és una mica més que una oferta, és el resultat de les ofertes i propostes de les parts i de les acceptacions recíproques.

En el cas jutjat, en el correu remès per l’empresa s’evidencia que totes dues parts tenen la voluntat de formalitzar aquest futur contracte de treball. Les condicions essencials, jornada, salaris, modalitat contractual, conveni col·lectiu aplicable, data d’incorporació i centre de treball estaven ja definits setmanes abans de l’e-mail, fins i tot es va anar perfeccionant en els dies posteriors. El TSJ conclou que és clara l’existència d’un precontracte, la qual cosa determina la responsabilitat contractual de l’empresa, perquè l’incompliment dona lloc a la indemnització per danys i perjudicis. No queda acreditat quina va ser la causa de l’incompliment, de manera que no pot analitzar-se si realment va existir una impossibilitat que pogués l’exonerar.

Per tot això, s’estima el recurs i es condemna a l’empresa a l’abonament dels salaris deixats de percebre durant quatre mesos més la liquidació d’havers, la qual cosa suposa un total de 6.408,01€. No procedeixen interessos, perquè no es van concretar en la demanda ni en el recurs es demanen explícitament.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica.