27

des.

2018

El bonus reportat l’any anterior a l’acomiadament improcedent

bonus-devengado-acomiadament-improcedent

El TS estima el recurs interposat per un treballador que reclamava la integració del bonus aprovat en l’exercici anterior en el salari que es pren com a base per a la indemnització per acomiadament.

Sentencia del TS de 14 de juny de 2018

S’ha d’incloure el bonus meritat l’any anterior a l’acomiadament improcedent en el càlcul de la indemnització.

El Tribunal Suprem estima el recurs interposat per un treballador que reclamava la integració del bonus aprovat en l’exercici anterior en el salari que es pren com a base per a la indemnització per acomiadament. (sentència del Tribunal Suprem de 14 de juny de 2018, en unificació de doctrina).

La qüestió litigiosa consisteix a determinar si, a la base utilitzada per calcular una indemnització per acomiadament, ha d’incloure’s l’incentiu (bonus) meritat per compliment d’objectius durant l’any anterior i percebut dins del mateix exercici en el qual l’empresa realitza l’acomiadament.

En primer lloc, el TS recorda que els bonus, malgrat constituir una retribució variable que s’abona en funció dels objectius, són pagaments de naturalesa salarial.

En aquest sentit, subratlla que quan existeixen remuneracions amb una periodicitat superior a la mensual, com en el cas concret, el muntant a partir del com es calcularà la indemnització per acomiadament està constituït pel total de les retribucions que el treballador percebia al moment de l’acomiadament, incloent les quantitats la meritació de les quals s’hagués produït l’any anterior.

Així mateix, la Sala recorda que la passivitat empresarial respecte de la fixació d’objectius no ha de perjudicar al treballador.

Para ampliar esta información consulte con Assessoria laboral