30

nov

2016

Eliminació d’obligatorietat de disposar de llibre de visites

libro visitas inspeccion trabajo

Aprovada una nova Ordre ministerial que suposarà la completa eliminació de l’obligació de les empreses de disposar d’un “Llibre de Visites” de la Inspecció de Treball.

És fruit del desenvolupament de la nova Llei ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny), que aprova el nou model per a l’extensió de les diligències realitzades pels funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en ocasió de les seves actuacions als centres de treball o en compareixença de les empreses en les oficines de la Inspecció..

Aquesta nova regulació elimina de manera definitiva el Llibre de Visites de la Inspecció -tant en format físic paper com en format electrònic- l’origen del qual està unit al de la creació de la pròpia Inspecció de Treball i Seguretat Social fa 110 anys.

Aquesta obligació empresarial, que serveix per deixar constància de les actuacions inspectores realitzades en cada empresa, va ser objecte d’una primera adaptació en 2013 derivada de la modernització de l’actuació de la Inspecció de Treball imposada pel creixent ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions laborals, amb la substitució del tradicional Llibre de Visites en format paper, per un electrònic.

Les regles previstes en la nova Ordre traslladen de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les obligacions relacionades amb la necessitat de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores realitzades en les visites a les empreses o en les compareixences d’aquestes en les oficines de la Inspecció.

Amb això es dóna compliment al mandat de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, que disposa l’obligació de documentar per escrit cada actuació realitzada pels funcionaris de la Inspecció, utilitzant mitjans electrònics i sense que això suposi imposar a les empreses obligació alguna per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per a la realització d’aquestes diligències. Important estalvi.

Els Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Sotsinspectors Laborals, quan realitzin les visites als centres de treball o realitzin les pertinents comprovacions per compareixença en dependències públiques, estendran diligència en el model previst en l’annex de l’Ordre i podran utilitzar-se els mitjans electrònics.

S’estendrà una diligència per cada visita o comprovació, reflectint les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents, que haurà de ser conservada per un termini de cinc anys. L’Ordre contempla que el model es confeccioni en versió bilingüe en les Comunitats autònomes amb llengua cooficial.

Per ampliar esta informació consulta amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn