03

ag.

2022

“Els dies de cortesia” a la AEAT perquè no els enviïn notificacions

“Els dies de cortesia” a la AEAT perquè no els enviïn notificacions

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recórrer a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents.

La seva empresa pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica.

 

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recórrer a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents. La seva empresa pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica. Triï aquests dies de la forma més beneficiosa…

Volem recordar-los que Hisenda pot notificar durant tot el període d’estiu, ja sigui per correu ordinari mitjançant carta certificada per al cas de contribuents que siguin persones físiques o bé a través de la Bústia de Notificacions Electròniques de la AEAT quan es tracti dels següents obligats tributaris:

– Les persones jurídiques.

– Les entitats sense personalitat jurídica.

– Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

– Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

– Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.

Contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses.

Contribuents que tributin en el Règim de Consolidació Fiscal de l’Impost de societats.

Contribuents que tributin en el Règim especial del Grup d’Entitats de l’IVA.

Contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA (*REDEME).

Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (*EDI).

Així, en funció del tipus de via que utilitzi l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (*AEAT) s’obren diferents possibilitats per als contribuents.

Els obligats tributaris que estiguin inclosos en el sistema de *DEH (Adreça Electrònica Habilitada) podran assenyalar exclusivament per internet determinats dies, (dies de cortesia), en els quals l’Administració Tributària no podrà posar a la disposició dels subjectes passius notificacions en aquesta adreça.

M’avisen si he rebut una comunicació o notificació electrònica?

Si vostè té una SA o SL, actualment ja estarà rebent les notificacions d’Hisenda de manera electrònica. En aquest sentit, recordi:

– Aquestes notificacions s’entenen realitzades quan s’accedeix a elles des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen 10 dies des que arriben a aquesta bústia i no han estat obertes.

– Per tant, pot succeir que aquest pròxim mes d’agost rebi alguna notificació (agost és hàbil a aquest efecte), i que a la volta de vacances se li hagin passat els terminis per a recórrer.

Per a evitar aquest risc, recordi que vostè pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any, consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la seva bústia electrònica (els “dies de cortesia”).

Tingui present que, si la seva empresa tanca tot el mes d’agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d’agost i finalitzi-ho el 23 d’aquest mes. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d’agost encara serà a temps d’accedir a ella quan torni al treball a principis de setembre, sense perdre cap dia per a contestar-la. D’aquesta manera encara li quedaran alguns dies que podrà repartir durant la resta de l’any.

Ha de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat. Així mateix, valori seleccionar alguns dies de final de juliol, per a evitar el risc de rebre una notificació just abans de vacances.

El procediment per a realitzar l’assenyalament dels dies haurà de realitzar-se obligatòriament en la Seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en la següent adreça electrònica:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/notificaciones-electronicas-ayuda-tecnica/dias-cortesia-notificaciones.html 

A causa de la proximitat del període vacacional, els aconsellem que realitzin aquesta comunicació a l’Administració Tributària per a evitar que aquesta posi a la disposició dels obligats tributaris notificacions electròniques.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.