05

oct.

2022

Empleades de la llar: Nova regulació laboral

Empleades de la llar: Nova regulació laboral

Amb data 8 de setembre, s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar

 

La norma tracta d’equiparar a aquest col·lectiu amb la resta de les persones treballadores per compte d’altri en els àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de la prestació per desocupació, entre altres extrems

 

 

Amb data 8 de setembre, s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar. 

La norma tracta d’equiparar a aquest col·lectiu amb la resta de les persones treballadores per compte d’altri en els àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de la prestació per desocupació, entre altres extrems.

Equiparació en prevenció de riscos laborals

Es garanteix, a través del corresponent desenvolupament reglamentari, un nivell de protecció de la seguretat i salut de les persones al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altra persona treballadora.

Garantia salarial, cotització de les persones ocupadores i intervenció del FOGASA

Es modifica la normativa sobre el FOGASA, reconeixent, d’una banda, l’obligació de cotització de les persones ocupadores del servei domèstic i, per un altre, proporcionant una cobertura indemnitzatòria a les persones treballadores del servei domèstic en els casos d’insolvència o concurs de les ocupadores.

La indemnització es calcularà a raó de 12 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit màxim de 6 mensualitats, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Desocupació i cobertura de la Seguretat Social

Les empleades de la llar deixen de ser l’únic col·lectiu laboral que mancava de protecció en situació de desocupació.

A partir de l’1 d’octubre de 2022 és obligada la cotització. 

Acomiadaments

S’eliminen les diferències injustificades en les condicions de treball de les persones incloses en la relació laboral especial objecte d’anàlisi en relació amb la resta de persones treballadores per compte d’altri.

Tres noves causes d’extinció de la relació laboral (a més de les generals de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors):

– La disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

– La modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

– El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

Durant el període de preavís per a l’extinció (set dies, o vint si la prestació de serveis hagués superat un any), la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar nova ocupació.

D’incomplir-se els requisits relatius a la forma escrita de la comunicació d’extinció o la posada a la disposició de la indemnització, es presumirà que la persona ocupadora ha optat per l’aplicació del règim extintiu de l’acomiadament.

Límit horari per a empleats interns: per a aquestes persones treballadores, la decisió extintiva no podrà dur-se a terme respecte de l’empleada o empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l’endemà, tret que l’extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

Especial consideració de la figura del desistiment

La supressió d’aquesta institució resultava necessària, des del moment que constituïa una diferència de tracte no justificada en perjudici de les treballadores que, a més, tenia com a efectes una major desprotecció, un dèficit de tutela en els casos de discriminació i un increment de la precarietat i vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. Com s’ha indicat, a partir d’ara l’acomiadament només pot produir-se per causa justificada en atenció a les particularitats de la relació laboral en la llar.

Requisits d’inscripció a la Seguretat Social

En les sol·licituds d’alta formulades respecte als treballadors inclosos en el Sistema Especial hauran de figurar, a més de les dades establertes amb caràcter general, el codi del compte de l’entitat financera en la qual ha de domiciliar-se el pagament de la cotització i les dades corresponents al tipus de contracte de treball i al contingut mínim d’aquest, consistent en el nombre d’hores de treball mensuals i setmanals, en l’import del salari pactat, tant per hora realitzada com mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com, en el seu cas, en l’import del salari mensual acordat en espècie i en l’existència o no de pacte d’hores de presència i/o d’hores de pernocta, juntament amb la retribució per hora pactada.

Aquesta referència farà efecte des del dia 1 de gener de 2023.

Sistema de bonificacions

Com s’ha expressat, és obligatori cotitzar per desocupació i al FOGASA a partir de l’1 d’octubre. Perquè aquestes cotitzacions no suposin un sobreesforç econòmic per als ocupadors, aquests tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en aquest Sistema Especial.

D’altra banda, es manté la reducció d’un 20% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent a aquest Sistema Especial.

Aquests dos aspectes tenen com a data d’entrada en vigor l’1 d’octubre de 2022.

Com a alternativa a aquesta reducció, les persones ocupadores que donin d’alta en el Règim General a una persona treballadora al servei de la llar tindran dret, durant tota la situació d’alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial, quan compleixin determinats requisits de patrimoni i/o renda, que seran determinats reglamentàriament. La determinació del dret a les bonificacions en les quotes correspon al SEPE.

L’expressat en el paràgraf anterior té com a data inicial de vigència l’1 d’abril de 2023.

Assumpció empresarial d’obligacions en matèria de cotització

(menys de 60 hores mensuals de serveis)

S’estableix que els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador.

D’aquesta manera, el legislador evita la possibilitat de les pròpies persones treballadores siguin les que sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb els ocupadors.

L’expressat en el paràgraf anterior té com a data inicial de vigència l’1 de gener de 2023. Durant aquest mes, les persones ocupadores hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries precises per al pagament de les cotitzacions, així com l’entitat gestora o en el seu cas col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l’efecte de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s’haguessin comunicat amb anterioritat.

També es proclama el manteniment de beneficis per la contractació de cuidadors en famílies nombroses: les bonificacions que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que deguin dret a les mateixes en el Règim General. Aquestes bonificacions són incompatibles amb les noves reduccions del reial decret llei.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.