27

abr.

2022

Es pot triar el conveni col·lectiu aplicable a una empresa?

Es pot triar el conveni col·lectiu aplicable a una empresa?

És criteri reiterat i pacífic en la jurisprudència que quan les activitats de l’empresa puguin incloure’s en diversos convenis col·lectius, ha d’aplicar-se aquell que es correspongui amb l’activitat preponderant de l’empresa.

Si no existeix una activitat preponderant, sinó diverses activitats autònomes: a cada activitat se li aplica el conveni que es correspongui amb el seu àmbit funcional

 

Una empresa amb domicili social a Madrid estén carta d’acomiadament disciplinari a un treballador que presta serveis en el centre de treball de Marbella. 

El treballador presenta demanda d’acomiadament, però el jutjat social el declara procedent per considerar que els fets imputats són constitutius d’una falta molt greu d’acord amb el conveni col·lectiu del sector de Comerç de la província de Màlaga. El TSJ Màlaga revoca parcialment la sentència i declara que el conveni col·lectiu aplicable és el de Comerç de Madrid perquè així es va pactar en el contracte. El treballador recorre en cassació per a la unificació de doctrina. 

La qüestió que es planteja consisteix a determinar si ha d’aplicar-se el conveni col·lectiu de comerç de Madrid, que és el pactat en el contracte de treball, o el conveni col·lectiu de comerç de la província de Màlaga, que és el lloc on el treballador presta serveis. 

En el cas analitzat, l’activitat preponderant de l’empresa és comercialitzar i mitjançar com a agent distribuïdor entre els diferents operadors de telecomunicacions i els clients finals per a realitzar ofertes. Com a activitat secundària es dedica a la venda d’aparells de telefonia mòbil, tauletes, smartwatches, auriculars i articles complementaris i altres serveis relacionats amb la telefonia. 

Quan les activitats de l’empresa puguin incloure’s en diversos convenis col·lectius, ha d’aplicar-se el que correspongui amb l’activitat preponderant de l’empresa (TS 31-10-03, EDJ 187368; 1-12-15, EDJ 269999).


Criteris per a determinar l’activitat principal

a) Xifres econòmiques de les diferents activitats
b) P
lantilla destinada a cada activitat
c) Finalitat del negoci concret
d) Subordinació i dependència d’unes activitats respecte de l’activitat principal.

Si no existeix una activitat preponderant, sinó diverses activitats autònomes: a cada activitat se li aplica el conveni que es correspongui amb el seu àmbit funcional (TSJ Astúries 4-3-11, EDJ 73287). 

El TS conclou que l’activitat principal de l’empresa no se subsumeix en cap dels convenis col·lectius controvertits. Encara que l’activitat de venda de terminals podria subsumir-se en el conveni col·lectiu de comerç en general de Màlaga, perquè el seu àmbit funcional inclou a les empreses dedicades a la venda de material i màquines d’informàtica, aquest conveni no inclou a les empreses comercialitzadores dels operadors de telecomunicacions. Tampoc aquesta activitat, està inclosa en l’àmbit funcional del conveni col·lectiu de comerç vari de la Comunitat de Madrid.

En conseqüència, no havent-hi conveni d’aplicació, res impedeix que les parts acordin lliurement l’aplicació d’un d’aquests convenis. Aquest pacte té un objecte lícit ja que, al no ser aplicable cap conveni, no es poden establir condicions menys favorables o contràries a les disposicions legals o convencionals.

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.