22

gen.

2020

Impugnació d’un testament

impugnacion testamento

Els hereus poden trobar-se sorpreses en veure’s desfavorits per les disposicions recollides en el testament.

La primera visita és gratuïta, sol·licita informació >

Es pot impugnar el testament sol·licitant la seva nul·litat per a corregir deficiències.

Davant aquesta situació, impugnar-ho sol·licitant la seva nul·litat és la via per a corregir les possibles deficiències que presenta, però molta atenció perquè només si es tenen bases sòlides serà possible aconseguir-ho.

Oficialment, un testament deixa de ser vàlid i passa a determinar-se com a nul quan no reuneix les condicions necessàries per a la seva validesa.

Casos en els quals es pot impugnar un testament:

– Si el testament és atorgat per un tercer. Aquest document es tracta d’un acte personal, no pot realitzar-se per una altra persona que digui estar en nom del testador.

– Si el testador no posseeix les capacitats necessàries per a atorgar testament.

– Si no respecta les quotes de legítima a les quals l’hereu té dret.

– Si es determina que el testador no estava en possessió de les seves facultats després d’haver sofert una malaltia que afectés la seva salut mental. Per a demostrar-ho, serà necessària documentació mèdica, i per a valorar si tenia o no capacitat per a fer testament haurà de valorar-se aquesta circumstància al temps de l’atorgament del testament.

– Si no s’han respectat els requisits formals necessaris per a la seva validesa.

– Si el testament s’ha atorgat amb violència, frau o dol. Afecta de manera directa a la voluntat real de la persona que vol realitzar el testament.

– Si existeix un hereu que ha estat desheretat sense causa justa

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica