17

oct.

2018

Terminis per Informar dels Comunicats Mèdics de Malaltia

comunicacion partes medicos

Es important saber el terminis per informar dels comunicats de malaltia per part del treballador a l’empresa i els terminis que té l’empresa per remetre els comunicats de malaltia a la seguretat social.

Terminis per al lliurament dels comunicats mèdics per part del treballador

– En cas de baixa o confirmació: El treballador té un màxim de 3 dies hàbils per fer lliurament del mateix a l’empresa, a comptar des del dia d’expedició del comunicat.

– En cas d’alta: El treballador té un màxim de 24 hores següents a l’expedició del comunicat mèdic d’alta per fer lliurament del mateix a l’empresa.

Terminis perquè l’empresa comuniqui els comunicats de malaltia a la Seguretat Social.

Les empreses tenen l’obligació de remetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció del comunicat presentat pel treballador, els comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral