18

set.

2019

L’IVA en els avançaments de clients

IVA avançaments clients

Eviti pràctiques errònies en el desglossament de l’IVA a l’hora d’emetre factures de avançaments.

A vegades s’haurà preguntat quan ha de declarar l’IVA en els avançaments de clients

 

Quan es rep un avançament, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura..

A vegades s’haurà preguntat quan ha de declarar l’IVA en els avançaments de clients, o preguntes com Haig de fer una factura per l’avançament? He de descomptar-ho de la factura definitiva?

L’avançament del client és la quantitat de diners que un client ens lliura a compte d’una venda o servei. Molts empresaris o professionals a vegades no ingressen l’IVA dels avançaments per desconeixement o un mal assessorament. Pensen que és una provisió de fons i que ja ho facturaran tot quan es realitzi la venda definitiva.

Atenció. És una pràctica errònia, però relativament habitual, no ingressar l’IVA dels avançaments rebuts dels clients, ja que es pensa que no hi ha problema, perquè ja es facturarà tot quan s’emeti la factura de venda.

L’avançament no és més que els diners que es rep en el moment actual a compte d’una futura venda o prestació de serveis i que lògicament, es descomptarà del preu final en el moment en què es produeixi la venda o el servei.
Com veurem més endavant, l’avançament s’ha de documentar i es farà mitjançant una factura. No és suficient amb fer-ho en un rebut, o en un albarà o factura proforma. El document ha de ser la factura amb el seu IVA corresponent amb l’esment exprés d’ “avançament”.

La Llei de l’IVA i la meritació de l’avançament

En relació amb els avançaments, la Llei 37/1992 de l’IVA, en el seu article 75.dos, regula la meritació dels avançaments, i diu:

“No obstant això el disposat en l’apartat anterior, en les operacions subjectes a gravamen que originin pagaments anticipats anteriors a la realització del fet imposable, l’impost es reportarà en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.”

Sobre la base de l’anterior s’ha de tenir clar que si rep un avançament haurà d’emetre una factura. En aquesta factura haurà d’anar desglossat l’IVA que ingressarà en la pròxima declaració.

Atenció. L’IVA l’ha d’ingressar en el trimestre de la data que el cobri. No en la declaració corresponent al trimestre de la data de la factura.

Per tant, quan es rep un avançament, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura. Quan es formalitzi la venda, en la nova factura s’han de descomptar els avançaments rebuts, reflectint-se només l’IVA pendent de facturar.

Quan no hem d’expedir factura per l’avançament d’un client?

L’article 2 del Reglament de Facturació ens detalla quan hi ha obligació d’expedir factura i sobre els avançaments de clients ens diu el següent:

“També haurà d’expedir-se factura i còpia d’aquesta pels pagaments rebuts amb anterioritat a la realització dels lliuraments de béns o prestacions de serveis per les quals degui així mateix complir-se aquesta obligació conforme al paràgraf anterior, a excepció dels lliuraments de béns exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit per aplicació del que es disposa en l’article 25 de la Llei de l’Impost.”

Per tant, no és obligatori expedir factura pels avançaments en el cas dels LLIURAMENTS INTRACOMUNITARIS.

Model 347. Declaració anual d’operacions amb tercers

D’altra banda, tingui en compte que en el model 347, o declaració anual d’operacions amb tercers, la informació es desglossa per trimestres, si l’avançament i l’operació són en trimestre diferents podrien produir-se incoherències entre la declaració del deutor i la del creditor.

Per tant, per a evitar la possible sanció per ingressar l’IVA fora de termini i per la incorrecció en la declaració d’operacions amb tercers, si es troba en aquesta situació, li recomanem que repercuteixi l’IVA dels avançaments i els ingressi en el moment del seu cobrament, i no en la declaració corresponent a la data de la factura.

Atención. Si l’avançament es va fer en un trimestre i l’operació final en un altre, és possible que la nostra declaració (mal feta) no coincideixi amb la informació que també envia a Hisenda el nostre client i “saltin les alarmes.” Si ens detecten haurem de respondre a dues possibles sancions. Una d’elles per ingressar l’IVA en el trimestre equivocat (ingressos fora de termini) i una altra per presentar de manera incorrecta el Model 347.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal