13

abr.

2022

Juntes generals de socis telemàtiques 2022

Juntes generals de socis telemàtiques 2022

A partir del 2022, les societats que vulguin celebrar juntes telemàtiques hauran de recollir aquesta possibilitat expressament en els seus estatuts.

 

Des de l’1 de gener de 2022, les societats que desitgin celebrar juntes telemàtiques hauran de tenir-ho previst en els seus estatuts.

 

 

Amb les restriccions per COVID-19, de manera excepcional, es va establir que les juntes generals de socis podrien celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple fins al 31 de desembre de 2021, encara que això no estigués previst en els estatuts. No obstant això, aquesta possibilitat no ha estat prorrogada per al 2022, ni s’espera que s’estengui. Per tant, des de l’1 de gener de 2022, les societats que desitgin celebrar juntes telemàtiques hauran de tenir-ho previst en els seus estatuts

Hem de recordar que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, va establir que, en les Societats de Capital, encara que no estigués previst estatutàriament, durant el període d’estat d’alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 31 de desembre de 2020, les juntes generals de socis podrien celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple, sempre que: 

a) Totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui els representessin disposessin dels mitjans necessaris;

b) El secretari de l’òrgan d’administració pogués reconèixer la seva identitat, i així ho expressés en l’acta; 

c) I que aquest últim remetés amb caràcter immediat l’acta corresponent a les adreces de correu electrònic dels concurrents.

Posteriorment, el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, va ampliar el termini de validesa d’aquesta mesura fins al 31 de desembre de 2021 i es va desenvolupar la seva aplicació en les Societats Anònimes. 

No obstant això, a causa del caràcter excepcional d’aquesta mesura i a la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, la qual incorpora un nou article 182 bis a la mateixa que ve a regular les juntes exclusivament telemàtiques, és previsible que no s’estengui novament el termini de validesa d’aquesta mesura. 


Modificació dels estatuts 

Totes aquelles Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada que desitgin celebrar juntes exclusivament telemàtiques hauran de modificar els seus estatuts, si no ho preveu expressament. 

Per a això deu: 

a) Convocar una junta, aquesta vegada presencial, per a aprovar l’acord de permetre que se celebrin juntes exclusivament telemàtiques o ben mixtes, és a dir, amb socis que acudeixin presencialment i altres que ho facin de manera telemàtica. 

b) L’aprovació requerirà el vot favorable dels socis que representin almenys 2/3 del capital present o representat en la reunió


Amb els estatuts modificats, ja podrà celebrar les juntes telemàtiques, complint els requisits que preveu la llei: 

a) En la convocatòria s’informarà dels tràmits per a l’efectiva participació, i la reunió s’entendrà celebrada en el domicili social. 

b) Haurà de poder garantir-se l‘assistència, identificació i participació dels socis, tant per mitjans audiovisuals com per missatges de text durant la reunió, i els administradors hauran de proporcionar els mitjans tècnics adequats. Asseguri’s que tots els socis tenen instal·lat programari de videoconferència en el seu ordinador i que coneixen el seu funcionament. 


Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria  jurídica.