27

oct.

2017

La nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

Mesures de la nova Llei de Reformes Urgents del treball autònom ja aprovada.

Te lo ponemos fácil.

Solicita información a Gremicat, para agilizar el trámite >

Principals mesures incloses en la llei de reformes urgents del treball autònom.

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom ha estat definitivament aprovada, establint importants modificacions normatives per als treballadors autònoms que afecten a matèries d’enquadrament, cotització, bonificacions i incentius a l’autoocupació, recaptació, així com a l’acció protectora, amb una nova regulació en el concepte d’accident de treball, en la jubilació activa i en el càlcul de maternitat i paternitat. Incloent-se, així mateix, canvis en la normativa de l’IRPF i en els drets col·lectius dels autònoms.

1.- Mesures dirigides a enfortir la creació d’ocupació autònoma:  

– Extensió de la quota reduïda (denominada “tarifa plana”) per als nous treballadors autònoms que emprenguin o reprenguin una activitat per compte propi: S’amplia a dotze mesos, enfront dels sis actuals, el període de durada de la quota reduïda per als autònoms que causin alta inicial per primera vegada en el sistema de Seguretat Social. Així mateix, per a aquells treballadors que reprenguin la seva activitat per compte propi, per obtenir aquesta quota reduïda, es redueix a dos anys, enfront dels cinc actuals, el requisit de no trobar-se prèviament d’alta en el sistema de Seguretat Social.

– Compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball autònom: Si s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball autònom aconseguirà al 100 per cent.

– Es crea una nova bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social del 100 per 100 durant un període de 12 mesos: Es donarà en el supòsit de contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament.

2.- Mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social i reduir càrregues administratives: 

– Es modulen els recàrrecs per ingressos de les quotes a la Seguretat Social Es rebaixa a la meitat el recàrrec en el cas d’abonament de les quotes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini.

– Devolució d’ofici de l’excés de cotització: En els supòsits de pluriactivitat, la devolució de l’excés de cotització realitzat pel treballador autònom es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3.- Mesures dirigides a generar ocupació autònoma de qualitat: 

– Mesures per afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral dels treballadors autònoms:

  1.  S’incrementa de set a dotze anys l’edat dels menors a càrrec que possibiliten l’accés a la bonificació, per un termini de fins a dotze mesos, del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes.

  2.  S’estableix una bonificació per a les treballadores autònomes que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents al cessament. En aquests casos la quota per contingències comunes quedarà fixada en 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos (o del 80% en cas que haguessin optat per una base superior a la mínima). En aquest supòsit, a més, s’elimina el requisit de substituir al treballador autònom mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per gaudir d’aquesta bonificació.

– Mesures per millorar la cotització dels treballadors autònoms: Els treballadors autònoms podran modificar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització per la que estan obligats a cotitzar.

– Cobertura de contingències professionals: accident in itinere: S’inclou dins del concepte d’accident de treball, l’accident sofert pel treballador autònom en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional.

– Modificació de les altes i baixes dels autònoms en el Règim Especial de Seguretat Social de Treballadors Autònoms (REPTA): Es permetrà que fins a tres altes i tres baixes en el REPTA dins de cada any natural, tinguin efectes des del moment d’inici o de cessament en l’activitat, en lloc de per mesos complets.

– Possibilitat de deduir-se despeses associades: Els treballadors autònoms podran deduir-se despeses de subministraments i manutenció vinculats a la seva activitat.

– Es redueix el grau de discapacitat exigit (que es fixarà en l’interval entre el 33% i el 65%) als fills del treballador autònom, majors de 30 anys, afectats per una discapacitat física o sensorial, a l’efecte de permetre que siguin contractats per aquell com a treballador per compte d’altri.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte de la nova llei de Reformes Urgents del Treball Autònom no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx.