21

set.

2022

L’abonament prorratejat de les pagues extra prohibit en conveni allibera l’empresari?

L'abonament prorratejat de les pagues extra prohibit en conveni allibera l'empresari?

L’acceptació per part del treballador del prorrateig mensual de les pagues extraordinàries, malgrat la prohibició expressa continguda en conveni col·lectiu, eximeix a l’empresari de la seva obligació d’abonar-les de nou en les dates previstes

L’incompliment de les disposicions convencionals podrà sancionar-se en via administrativa, però no pot justificar un enriquiment injust per al treballador

 

L’acceptació per part del treballador del prorrateig mensual de les pagues extraordinàries, malgrat la prohibició expressa continguda en conveni col·lectiu, eximeix a l’empresari de la seva obligació d’abonar-les de nou en les dates previstes. L’incompliment de les disposicions convencionals podrà sancionar-se en via administrativa, però no pot justificar un enriquiment injust per al treballador

El TS en la seva sentència de 18 de maig de 2022, recalca que com el conveni col·lectiu no preveu expressament cap sanció per l’incompliment d’aquesta obligació empresarial d’abonament puntual de les pagues extres, considera que la via per a canalitzar les possibles infraccions del que es disposa en la normativa convencional és l’administrativa, amb la intervenció de la Inspecció de Treball. Imposar a l’empresari l’obligació d’abonar de nou les pagues extres generaria una duplicitat en el pagament.

La Sala reitera que l’acceptació i consentiment al percebo mensual– que es manté fins a la resolució de la relació laboral- va extingir la correlativa obligació de l’ocupador (CC art.1156 i 1126) i un nou reconeixement generaria un enriquiment injust per al treballador.

El TS revoca la seva doctrina anterior en la qual considerava que, si el conveni prohibia expressament l’abonament prorratejat de les pagues extres, la retribució que mensualment percebia el treballador per tal concepte corresponia a conceptes salarials diferents d’aquestes pagues extraordinàries, mantenint l’obligació de l’ocupador de procedir al seu abonament en el moment convencionalment previst per a això (TS 19-1-22, EDJ 501063).

Amb aquest canvi de criteri el treballador tindrà dret a reclamar l’import de les pagues “quan el conveni no hagués previst expressament les conseqüències nuades a l’incompliment de l’obligació”.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.