29

des.

2021

L’empresa pot suspendre el plus de menjar al teletreballador

L'empresa pot suspendre el plus de menjar al teletreballador

L’empresa pot suprimir la compensació per menjar dels treballadors amb jornada partida quan prestin els seus serveis en règim de teletreball.

La compensació per menjar en jornada partida tan sols està contemplada per a la realització de la jornada presencial.

 

L’informem que l’Audiència Nacional (AN) en la seva sentència de 22 de setembre de 2021, ha assenyalat que l’empresa pot suprimir la compensació per menjar dels treballadors amb jornada partida quan prestin els seus serveis en règim de teletreball.

La AN assenyala en la seva sentència que del conveni d’aplicació es dedueix que la regla general és que l’empresa efectuï la prestació en espècie a través d’un servei de menjador en el centre de treball o en la seva rodalia immediata i excepcionalment, procedeixi a l’abonament en metàl·lic de les quantitats en ell contemplades, per la qual cosa la compensació per menjar en jornada partida està pensada per al treball presencial i no per al teletreball.

Cal no oblidar que la compensació o subvenció per menjar no és un concepte salarial sinó indemnitzatori, ja que amb el mateix no es compensa treball efectiu, sinó les majors despeses en què pot incórrer a conseqüència dels serveis prestats el treballador que presta serveis en règim de jornada partida, ja que ha de desplaçar-se al seu domicili i tornar al treball per a efectuar el menjar o bé es veu obligat a realitzar-la en un establiment hostaler.

D’igual forma, no queda afectat el principi d’igualtat entre treballadors presencials i no presencials, encara que s’invoqui l’RDL 28/2020, de treball a distància, perquè no es parteix de la mateixa situació entre els uns i els altres, raó per la qual no es pot pretendre un tracte idèntic, perquè aquests no han de realitzar cap desplaçament en la jornada partida, la qual cosa sí que han de realitzar els presencials.

La sentència compta amb un vot particular dissident, emès per la magistrada Ruiz Jarabo Cremada, per a qui es degué estimar la demanda declarant el dret dels treballadors, inclosos en l’àmbit d’aplicació del conveni, que presten els seus serveis en teletreball, a percebre la compensació per menjar quan desenvolupin el seu treball en règim de jornada partida, suprimida unilateralment per l’empresa.

La magistrada considera que els empleats desenvolupen les seves funcions en un local de treball acordat, com és el seu domicili. A més, realitzen jornada partida i no hi ha canvi en els marges del temps de menjar sobre la del centre de treball amb presència física on no s’exigeix que s’abandoni les instal·lacions de l’empresa. Fins i tot en el conveni es recull que els presencials i els teletreballadors tindran els mateixos drets.

És interessant recordar que l’Audiència Nacional va reconèixer, en sentència de 18 de març de 2021, que l’empresa no pot suprimir unilateralment els tiquets restaurant que perceben els treballadors si forma part del salari.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.