16

juny

2021

L’error comptable tindrà efectes sobre l’exercici en el qual es detecti

L’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’Impost de societats d’aquest exercici.

 

La resolució del TEAC

L’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’Impost de societats d’aquest exercici.

EL TEAC en una recent Resolució ha reiterat el seu criteri que, en cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels comptes anuals corresponents a aquell, l’error s’esmenarà en l’exercici en què es detecti. L’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’Impost de societats d’aquest exercici.

L’informem que el TEAC en la seva Resolució de 26 de gener de 2021, ha reiterat el seu criteri que l’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’Impost de societats d’aquest exercici.

Procediment del TEAC sobre l’error comptable

En el cas que s’analitza, posteriorment a la formulació i a la liquidació de l’Impost de societats, exercici 2016, s’adverteix l’error per part de l’entitat en la comptabilització d’una operació. Per a corregir l’error comptable, l’entitat procedeix a reformular els seus comptes anuals de l’exercici 2016 amb data 15 de desembre de 2017, després del que considera procedent rectificar la seva autoliquidació de l’Impost de societats.

Doncs bé, en virtut del que es disposa per la NV. 22a del RD 1514/2007 (PGC) i pels arts. 10 i 11 de la Llei 27/2014 (Llei IS), en cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels comptes anuals corresponents a aquell, l’error s’esmenarà en l’exercici en què es detecti, no procedint, en conseqüència, la modificació del resultat comptable de l’exercici que es va produir l’error, la base imposable de l’Impost de societats, determinada a partir d’aquest resultat, no ha de modificar-se.

Dit d’una altra manera, l’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’Impost de societats d’aquest exercici.
La qüestió ha arribat al Tribunal Suprem (TS) i en aquest moment està pendent de fixar-se jurisprudència sobre aquest tema, no obstant això la qual cosa, per congruència i seguretat jurídica, el TEAC es manté en la seva doctrina anterior, que s’acaba de resumir.

En concret, l’acte del TS de 8 de maig de 2020 que admet a tràmit el recurs de cassació entén que revesteixen interès cassacional les següents qüestions:

Concretar els efectes de la qualificació del Registrador Mercantil i posterior inscripció en el Registre Mercantil, referida a la reformulació de comptes anuals d’un exercici anterior, respecte de la base imposable del IS ja liquidat en el referit període impositiu, tenint en compte la regla d’imputació temporal d’ingressos i despeses previstes en la llei de l’impost.

Determinar en quin període impositiu ha de considerar-se la rectificació comptable operada en reformular els comptes anuals d’un exercici anterior, amb posterior inscripció en el Registre Mercantil. En particular, si en el període en què es realitza la rectificació o bé en el període al qual aquesta rectificació es refereix, tenint en compte que conforme a l’article 10.3 de la llei de l’impost la base imposable del mateix es calcula sobre la base de la comptabilitat mercantil aprovada pel subjecte passiu.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.