27

jul.

2022

Les claus del dret d’informació del soci en una S.L.

Les claus del dret d'informació del soci en una S.L.

A partir del moment en què s’hagi convocat la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, una sèrie de documentació de l’exercici.

Haurà de quedar constància d’aquest dret en el document de convocatòria de la reunió.

 

Com bé sabem, el soci és aquella persona que realitza una aportació del capital social constituent de l’empresa, o qui incorporant-se més tard participa en ella a través d’una ampliació de capital. La creació de tal condició dota al soci d’unes certes responsabilitats i drets, entre els quals destaca el dret d’informació, tal com s’estableix en la Llei de Societats de Capital.

D’aquest es desprèn que, independentment de la quota de participació que ostenti el soci en l’empresa, aquest tindrà dret a l’accés de documentació que guardi relació amb els temes i acords que es vagin a discutir en la Junta General d’Accionistes, així com en les Assemblees de Govern que se celebrin. En aquest sentit, l’òrgan d’administració estarà obligat a facilitar la informació que li requereixi el soci, sempre que s’efectuï de manera coherent, és a dir, que el soci no sol·liciti verbalment, per exemple, la redacció d’un informe, i sense l’antelació suficient a la celebració de la Junta. En tals casos, l’òrgan d’administració podrà posposar, per un termini raonable, el lliurament d’aquest informe.

En aquesta mateixa línia, també és important esmentar que, a partir del moment en què s’hagi convocat la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, l’informe de gestió dels comptes, així com l’informe del corresponent auditor sobre el balanç, el compte de resultats i la memòria de l’exercici. Haurà de quedar constància d’aquest dret en el document de convocatòria de la reunió.

El dret d’informació també implica que, durant el transcurs de reunions i juntes, els socis tindran dret a fer preguntes, així com a sol·licitar els aclariments i informació pertinent que requereixin sobre els punts concrets de què tracti la reunió.

A manera de concreció, la mateixa Llei de Societats de Capital preveu que, quan es convoqui una junta per a la modificació dels estatuts socials de societat limitada, tots els socis tindran dret a examinar en el domicili social d’aquesta el text complet de la modificació que s’hagi proposat.

Arribats a aquest punt cal esmentar que el dret d’informació no és absolut, sinó que en uns certs casos podrà limitar-se quan es donin les següents situacions:

– Quan existeixi obstacle de mala fe per part del soci en l’ús de la informació que vol obtenir.

– Quan la participació del soci o socis que sol·licitin la informació no aconsegueixi el 25% del capital social de l’empresa.

– Quan l’òrgan d’administració consideri que la informació requerida no guarda cap mena de relació amb els aspectes tractats en la Junta General a la qual faci referència.

Finalment, en cas de considerar que s’ha vulnerat el dret d’informació, el soci tindrà l’opció d’exigir la corresponent acta notarial de la junta que s’hagi celebrat, arribant fins i tot a poder-la aportar en cas que concorregués un posterior procediment judicial.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria mercantil.