09

jun

2021

Modificació de l’IVA del comerç electrònic

online-shopping-PYPSUVL-min

S’han publicat en el BOE del 28 d’abril, directives de la Unió Europea en diverses matèries, entre les quals es troben dues normes comunitàries que regulen el tractament de l’IVA en el comerç electrònic.

 

Directives publicades en el Reial decret llei 7/2021 respecte al tractament de l’IVA

En el BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 7/2021 de transposició de directives de la Unió Europea en diverses matèries, entre les quals es troben dues normes comunitàries que regulen el tractament de l’IVA en el comerç electrònic, perquè tributi al país de destinació. En aquest sentit es crea una finestreta única, amb la finalitat que es realitzi una sola declaració-liquidació d’IVA, presentada per via electrònica davant l’administració tributària de l’Estat membre pel qual hagi optat.

L’informem que s’ha aprovat el Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril (d’ara endavant, RDL 7/2021), on, entre altres qüestions, s’ha incorporat la pròrroga fins al 31 de desembre de 2021 de l’IVA a tipus zero per als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de material de protecció sanitària (màscares, gel desinfectant i la resta de productes de protecció personal) que realitzen les Administracions Públiques, els centres sanitaris públics o privats o les entitats socials davant la COVID-19. A més, en aquest mateix RDL 7/2021 es transposen Directives de la UE en diverses matèries, entre les quals es troben dues normes comunitàries que regulen el tractament de l’IVA en el comerç electrònic, perquè tributi al país de destinació.

En concret, aquest Reial decret llei transposa la Directiva 2017/2455 sobre obligacions respecte de l’IVA per a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns, i la Directiva 2019/1995 sobre vendes a distància de béns i a uns certs lliuraments nacionals de béns. Aquestes Directives estableixen les regles de tributació en les vendes de béns i prestacions de serveis contractades ‘en línia’ per consumidors comunitaris, i que són enviats o prestats per empresaris des d’un altre Estat membre o un país tercer.
Aquestes operacions, a partir de l’1 de juliol de 2021, queden subjectes a l’IVA en l’Estat membre d’arribada de la mercaderia o d’establiment del destinatari, per la qual cosa consoliden la generalització del principi de tributació en destí en l’IVA.

D’altra banda, la gestió tributària del comerç electrònic en l’IVA se sustenta en l’ampliació dels règims especials de finestreta única que passen a ser el procediment específic previst per la llei per a la gestió i recaptació de l’IVA reportat per aquestes operacions a nivell comunitari. La nova regulació del comerç electrònic en l’IVA involucra també, per primera vegada, als titulars de les interfícies digitals que faciliten el comerç electrònic, que es converteixen en col·laboradors de la pròpia recaptació, gestió i control de l’impost.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn